Language of document : ECLI:EU:C:2019:772

Sprawa C507/17

Google LLC

przeciwko

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (radę stanu, Francja)]

 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 września 2019 r.

Odesłanie prejudycjalne – Dane osobowe – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania tych danych – Dyrektywa 95/46/WE – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Wyszukiwarki internetowe – Przetwarzanie danych znajdujących się na stronach internetowych – Zakres terytorialny prawa do usunięcia linków

1.        Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Dyrektywa 95/46, art. 12 i 14 – Przysługujące osobie, której dane dotyczą, prawo dostępu do danych osobowych i prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu tych danych – Prawo żądania usunięcia z listy wyników wyszukiwania linków do stron internetowych – Przesłanki

[dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46, art. 12 lit. B) i art. 14 akapit pierwszy lit. a)]

(zob. pkt 44)

2.        Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Dyrektywa 95/46, art. 12 i 14 – Przysługujące osobie, której dane dotyczą, prawo dostępu do danych osobowych i prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu tych danych – Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki internetowej, mające za punkt wyjścia imię i nazwisko danej osoby – Wyświetlanie listy wyników – Prawo do żądania niepodawania więcej tej informacji do wiadomości szerokiego kręgu odbiorców

[Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 7 i 8; dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 6 ust. 1 lit. c)–e), art. 12 lit. b), art. 14 akapit pierwszy lit. a)]

(zob. pkt 45)

3.        Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Dyrektywa 95/46, art. 4 – Mające zastosowanie prawo krajowe – Przetwarzanie danych w ramach działalności zakładu operatora wyszukiwarki internetowej zlokalizowanego na terytorium państwa członkowskiego – Zakres – Proponowana za pośrednictwem owego zakładu, przez tę wyszukiwarkę internetową, promocja i sprzedaż powierzchni reklamowych skierowana do osób zamieszkujących to państwo członkowskie – Włączenie

[dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady, art 4 ust. 1 lit. a); rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 3 ust. 1]

(zob. pkt 49–51)

4.        Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Dyrektywa 95/46 – Prawo do sprostowania i do usunięcia danych – Prawo do usunięcia linków – Zakres terytorialny – Ciążący na operatorze wyszukiwarki internetowej obowiązek usunięcia linków jedynie z tych wersji wyszukiwarki, które odpowiadają wszystkim państwom członkowskim – Ciążący na rzeczonym operatorze obowiązek podjęcia skutecznych środków w celu uniemożliwienia internautom dostępu do linków podlegających usunięciu lub zniechęcenia ich do uzyskiwania dostępu do takich linków – Badanie przez sąd krajowy

[dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady, art 12 lit. b) i art. 14 akapit pierwszy lit. a); rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 17 ust. 1]

(zob. pkt 60–73 i sentencja)

Streszczenie

Operator wyszukiwarki internetowej nie jest zobowiązany do usunięcia linków ze wszystkich wersji obsługiwanej przez niego wyszukiwarki

W wyroku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Google (Zakres terytorialny prawa do usunięcia linków) (C‑507/17) Trybunał, orzekający w składzie wielkiej izby, stwierdził, że operator wyszukiwarki jest co do zasady zobowiązany do usunięcia linków wyłącznie z tych wersji obsługiwanej prze niego wyszukiwarki, które odpowiadają wszystkim państwom członkowskim.

Commission nationale de l’informatique et des libertés (krajowa komisja ds. informatyki i swobód, CNIL, Francja) wezwała spółkę Google, w związku z uwzględnieniem przez tę spółkę wniosku o usunięcie linków, do usunięcia z listy wyników wyświetlanej po przeprowadzeniu wyszukiwania mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko danej osoby, linków prowadzących do stron internetowych zawierających dane osobowe dotyczące wskazanej osoby, w odniesieniu do wszystkich rozszerzeń nazwy domeny w tej wyszukiwarce. W obliczu odmowy zastosowania się przez Google do tego wezwania CNIL nałożyła na nią karę w wysokości 100 000 EUR. Conseil d’État (rada państwa, Francja), do której spółka Google wniosła skargę, zwróciła się do Trybunału z wnioskiem o ustalenie zakresu terytorialnego ciążącego na operatorze wyszukiwarki internetowej obowiązku wprowadzenia w życie prawa do usunięcia linków w myśl przepisów dyrektywy 95/46(1).

Przede wszystkim Trybunał przypomniał, że osoby fizyczne mogą, na podstawie prawa Unii, powoływać się przeciwko operatorowi wyszukiwarki internetowej, który na terytorium Unii ma swój zakład lub kilka zakładów, na przysługujące im prawo do usunięcia linków, niezależnie od tego, czy przetwarzanie danych osobowych (w tym wypadku zamieszczanie linków odsyłających do stron internetowych, na których znajdują się dane osobowe dotyczące osoby, która powołuje się na to prawo), ma miejsce na terenie Unii czy poza nią(2).

Co się tyczy zakresu prawa do usunięcia linków, Trybunał uznał, że operator wyszukiwarki internetowej jest zobowiązany do usunięcia linków nie ze wszystkich wersji swej wyszukiwarki, ale z tych jej wersji, które odpowiadają wszystkim państwom członkowskim. Trybunał wskazał w tym względzie, że o ile usunięcie wszystkich istniejących linków pozwoliłoby – zważywszy na charakterystyczne cechy Internetu i wyszukiwarek internetowych – na pełne urzeczywistnienie celu prawodawcy Unii, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w całej Unii, o tyle z prawa Unii(3) nie wynika wcale, że dążąc do osiągnięcia tego celu prawodawca postanowił nadać prawu do usunięcia linków zakres, który wykraczałby poza terytorium państw członkowskich. W szczególności, podczas gdy w prawie Unii ustanowiono mechanizmy współpracy między organami nadzorczymi państw członkowskich umożliwiające wypracowanie wspólnej decyzji, opartej na osiągnięciu równowagi między prawem do ochrony życia prywatnego i danych osobowych z jednej strony a interesem publicznym różnych państw członkowskich w dostępie do informacji z drugiej strony, tego rodzaju mechanizmy nie są obecnie przewidziane w odniesieniu do usuwania linków poza Unią.

Na obecnym etapie rozwoju prawa Unii operator wyszukiwarki internetowej ma obowiązek zastosować się do żądania usunięcia linków nie tylko w odniesieniu do wersji wyszukiwarki odpowiadającej państwu członkowskiemu, w którym ma miejsce zamieszkania beneficjent prawa do usunięcia linków, lecz w odniesieniu do wersji wyszukiwarki odpowiadających wszystkim państwom członkowskim, w szczególności w celu zapewnienia spójnego i wysokiego poziomu ochrony w całej Unii. Ponadto operator taki powinien w razie konieczności podjąć wystarczająco skuteczne środki w celu uniemożliwienia internautom z terenu Unii uzyskiwania dostępu, w stosownym wypadku za pomocą wersji wyszukiwarki odpowiadającej państwu trzeciemu, do linków podlegających usunięciu, a przynajmniej w celu poważnego zniechęcenia ich do uzyskiwania dostępu do takich linków, zaś do sądu krajowego należy ustalenie, czy środki zastosowane przez operatora spełniają ten wymóg.

Trybunał podkreślił wreszcie, że o ile prawo Unii nie zobowiązuje operatora wyszukiwarki internetowej do usunięcia linków ze wszystkich wersji jego wyszukiwarki o tyle nie zakazuje również, aby to uczynił. W związku z tym organ nadzorczy lub organ sądowy państwa członkowskiego zachowuje kompetencje w zakresie wypracowania, w świetle krajowych standardów ochrony praw podstawowych, równowagi między prawem danej osoby do poszanowania jej życia prywatnego oraz do ochrony jej danych osobowych z jednej strony, a prawem do wolności informacji z drugiej strony, zaś po wyważeniu tych praw – wezwania w stosownym wypadku operatora wyszukiwarki internetowej do usunięcia linków ze wszystkich wersji owej wyszukiwarki.


1      Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. 1995, L 281, s. 31). Dyrektywa ta została uchylona i zastąpiona, ze skutkiem od dnia 25 maja 2018 r., rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 2016, L 119, s. 1).


2      Artykuł 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 95/46 i art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/679.


3      Artykuł 12 lit. b) i art. 14 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 95/46; art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/679.