Language of document : ECLI:EU:C:2019:772

Zadeva C507/17

Google LLC

proti

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Conseil d’État (državni svet, Francija))

 Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 24. septembra 2019

„Predhodno odločanje – Osebni podatki – Varstvo posameznikov pri obdelavi takih podatkov – Direktiva 95/46/ES – Uredba (EU) 2016/679 – Spletni iskalniki – Obdelava podatkov, ki so na spletnih straneh – Ozemeljski obseg pravice do odstranitve povezav“

1.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46, člena 12 in 14 – Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa do osebnih podatkov in pravica do nasprotovanja njihovi obdelavi – Pravica zahtevati odstranitev povezav na spletne strani s seznama zadetkov – Pogoji

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 12(b) in člen 14, prvi odstavek, točka (a))

(Glej točko 44.)

2.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46, člena 12 in 14 – Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa do osebnih podatkov in pravica do nasprotovanja njihovi obdelavi – Iskanje, opravljeno z iskalnikom na podlagi imena osebe – Prikaz seznama zadetkov – Pravica zahtevati, da ta informacija ni več na voljo splošni javnosti

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člena 7 in 8; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 6(1), od (c) do (e), člen 12(b) in člen 14, prvi odstavek, točka (a))

(Glej točko 45.)

3.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46, člen 4 – Nacionalno pravo, ki se uporabi – Obdelava podatkov v okviru dejavnosti poslovne enote upravljavca iskalnika, ki je na ozemlju države članice – Obseg – Oglaševanje in prodaja oglaševalskega prostora za prebivalce te države članice, ki ju ponuja ta iskalnik prek navedene poslovne enote – Vključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 4(1)(a); Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679, člen 3(1))

(Glej točke od 49 do 51.)

4.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46 – Pravica do popravka in izbrisa podatkov – Pravica do odstranitve povezav – Ozemeljska veljavnost – Obveznost upravljavca iskalnika, da odstranitev povezav opravi le na različicah svojega iskalnika, ki ustrezajo vsem državam članicam – Obveznost navedenega upravljavca, da sprejme učinkovite ukrepe, ki spletnim uporabnikom preprečujejo ali jih odvračajo od tega, da bi dostopali do povezav, ki so predmet odstranitve – Preverjanje, ki ga opravi nacionalno sodišče

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 12(b) in člen 14, prvi odstavek, točka (a); Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679, člen 17(1))

(Glej točke od 60 do 73 in izrek.)

Povzetek

Upravljavcu iskalnika povezav ni treba odstraniti na vseh različicah svojega iskalnika

Sodišče, ki je zasedalo v velikem senatu, je s sodbo z dne 24. septembra 2019, Google (Ozemeljski obseg odstranitve povezav) (C‑507/17), razsodilo, da mora upravljavec iskalnika povezave načeloma odstraniti le na različicah svojega iskalnika, ki ustrezajo vsem državam članicam.

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (nacionalna komisija za informatiko in svoboščine, Francija) je družbo Google opomnila, naj v primeru, v katerem ta družba ugodi zahtevi, da se s seznama zadetkov, ki se prikaže po iskanju, opravljenem na podlagi imena posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odstranijo povezave na spletne strani, ki vsebujejo osebne podatke, ki se nanašajo na tega posameznika, povezave odstrani na vseh domenskih končnicah svojega iskalnika. Ker družba Google tega opomina ni upoštevala, ji je CNIL naložila sankcijo v višini 100.000 EUR. Conseil d’État (državni svet), pri katerem je družba Google vložila tožbo, je Sodišče prosil, naj pojasni ozemeljski obseg obveznosti upravljavca iskalnika, da uresniči pravico do odstranitve povezav na podlagi Direktive 95/46(1).

Najprej je Sodišče opozorilo na možnost za posameznike, da na podlagi prava Unije uveljavljajo pravico do odstranitve povezav proti upravljavcu iskalnika, ki ima eno ali več poslovnih enot na ozemlju Unije, ne glede na to, ali je bila obdelava osebnih podatkov (v obravnavani zadevi odstranitev povezav na spletne strani, na katerih so osebni podatki, ki se nanašajo na posameznika, ki uveljavlja to pravico) opravljena v Uniji.(2)

Glede obsega pravice do odstranitve povezav je Sodišče ugotovilo, da upravljavcu iskalnika povezav ni treba odstraniti na vseh različicah svojega iskalnika, ampak le na različicah svojega iskalnika, ki ustrezajo vsem državam članicam. V zvezi s tem je navedlo, da bi bil sicer z univerzalno odstranitvijo ob upoštevanju značilnosti spleta in iskalnikov v celoti dosežen cilj zakonodajalca Unije, ki je zagotavljati visoko raven varstva osebnih podatkov v celotni Uniji, vendar iz prava Unije(3) nikakor ne izhaja, da bi zakonodajalec Unije za uresničitev takega namena določil, da se pravici do odstranitve povezav prizna obseg, ki bi presegal ozemlje držav članic. Natančneje, čeprav pravo Unije določa mehanizme za sodelovanje med nadzornimi organi držav članic za dosego skupne odločitve, ki temelji na tehtanju pravice do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov na eni strani ter interesa javnosti iz različnih držav članic, da ima dostop do informacij, na drugi strani, pa taki mehanizmi trenutno niso določeni glede obsega odstranitve povezav zunaj Unije.

V sedanjem stanju prava Unije mora upravljavec iskalnika zahtevano odstranitev povezav opraviti ne le na različici iskalnika, ki ustreza državi članici stalnega prebivališča upravičenca do te odstranitve, ampak na vseh različicah iskalnika, ki ustrezajo državam članicam, in to predvsem zato, da se zagotovi dosledna in visoka raven varstva v celotni Uniji. Poleg tega mora tak upravljavec po potrebi sprejeti ukrepe, ki so dovolj učinkoviti, da spletnim uporabnikom v Uniji preprečujejo ali jih vsaj resno odvračajo od tega, da bi do povezav, ki so predmet odstranitve, dostopali prek različice iskalnika, ki ustreza tretji državi, nacionalno sodišče pa mora preveriti, ali ukrepi, ki jih je sprejel upravljavec, to zahtevo izpolnjujejo.

Nazadnje, Sodišče je poudarilo, da sicer pravo Unije ne nalaga upravljavcu iskalnika, da povezave odstrani na vseh različicah svojega iskalnika, vendar tega tudi ne prepoveduje. Zato so nadzorni ali sodni organi držav članic še naprej pristojni, da na podlagi nacionalnih standardov varstva temeljnih pravic opravijo tehtanje med pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do spoštovanja njegovega zasebnega življenja in do varstva njegovih osebnih podatkov na eni strani ter svobodo obveščanja na drugi strani in da na koncu tega tehtanja upravljavcu tega iskalnika po potrebi odredijo, naj odstrani povezave na vseh različicah navedenega iskalnika.


1      Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355). Ta direktiva je bila razveljavljena s 25. majem 2018 z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL 2016, L 119, str. 1).


2      Člen 4(1)(a) Direktive 95/46 in člen 3(1) Uredbe 2016/679.


3      Člen 12(b) in člen 14, prvi odstavek, točka (a), Direktive 95/46 ter člen 17(1) Uredbe 2016/679.