Language of document :

Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 11 юни 2019 г. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Frontline Digital GmbH

(Дело C-438/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Ответник: Frontline Digital GmbH

Преюдициални въпроси

При договорите от разстояние налице ли е предоставяне на цифрово съдържание по смисъла на член 16, буква м) от Директива 2011/83/ЕС1 на потребител, когато последният сключва с търговец договор за участие в онлайн платформа за запознанства?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Води ли започването от търговец на предоставяне на цифрово съдържание за потребител до загуба на правото на отказ на този потребител съгласно член 16, буква м) от Директива 2011/83/ЕС, при положение че търговецът не е изпълнил задължението си по член 8, параграф 7 от същата директива да предостави на потребителя потвърждение за сключването на договора с изискваната от тази разпоредба информация?

Ако се приеме, че в такъв случай правото на отказ на потребителя се запазва,

налага ли член 6, параграф 1, буква к) от Директивата задължение потребителят да бъде предварително уведомен за това?

____________

1     Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 2011 г., стр. 64).