Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 11. juni 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mod Frontline Digital GmbH

(Sag C-438/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Sagsøgt: Frontline Digital GmbH

Præjudicielle spørgsmål

Leveres der digitalt indhold som omhandlet i artikel 16, litra m), i direktiv 2011/83/EU 1 til forbrugeren i forbindelse med aftaler om fjernsalg, når denne indgår en aftale med en erhvervsdrivende om deltagelse på en internetbaseret »kontaktplatform«?

Såfremt det første spørgsmål skal besvares bekræftende:

Fører den erhvervsdrivendes påbegyndelse af levering af digitalt indhold til forbrugeren også til, at forbrugerens fortrydelsesret bortfalder i henhold til direktivets artikel 16, litra m), såfremt den erhvervsdrivende i strid med direktivets artikel 8, stk. 7, ikke forinden har fremsendt en bekræftelse af aftalens indgåelse med de deri nævnte oplysninger til forbrugeren?

Såfremt forbrugerens fortrydelsesret i dette tilfælde stadig består:

Skal forbrugeren forinden gives oplysninger herom i henhold til direktivets artikel 6, stk. 1, litra k)?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25.10.2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT 2011, L 304, s. 64).