Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 11.6.2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. Frontline Digital GmbH

(Asia C-438/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Vastaaja: Frontline Digital GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Toimitetaanko kuluttajalle etäsopimusten yhteydessä direktiivin 2011/83/EU1 16 artiklan m alakohdassa tarkoitettua digitaalista sisältöä, kun hän tekee elinkeinonharjoittajan kanssa sopimuksen osallistumisesta internetpohjaiseen ”tutustumisalustaan”?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

johtaako digitaalisten sisältöjen toimituksen alkaminen yrityksestä kuluttajalle direktiivin 16 artiklan m alakohdassa tarkoitetun kuluttajan peruuttamisoikeuden menetykseen myös silloin, kun elinkeinonharjoittaja ei ole direktiivin 2011/83/EU 8 artiklan 7 kohdan vastaisesti lähettänyt kuluttajalle vahvistusta tehdystä sopimuksesta mainitussa kohdassa mainittuine tietoineen?

Mikäli kuluttajan peruuttamisoikeus tässä tapauksessa säilyy ennallaan:

onko kuluttajalle lisäksi ilmoitettava siitä direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan k alakohdan mukaisesti?

____________

1 Kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU (EUVL 2011, L 304, s. 64).