Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. lipnja 2019. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. protiv Frontline Digital GmbH

(predmet C-438/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Tuženik: Frontline Digital GmbH

Prethodna pitanja

1.    Isporučuju li se potrošaču u slučaju ugovora na daljinu digitalni sadržaji u smislu članka 16. točke (m) Direktive 2011/83/EU1 ako s trgovcem sklopi ugovor o uključivanju na internetsku „platformu za upoznavanje”?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

uzrokuje li početak isporuke digitalnih sadržaja od trgovca potrošaču prestanak potrošačeva prava odustajanja u skladu s člankom 16. točkom (m) Direktive ako trgovac protivno članku 8. stavku 7. Direktive nije potrošaču dostavio potvrdu o sklopljenom ugovoru koja sadržava sve tamo navedene podatke?

Ako potrošačevo pravo odustajanja u tom slučaju ne prestaje:

treba li potrošača o tome unaprijed informirati u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (k) Direktive?

____________

1     Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2011., L 304, str. 64.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.)