Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. jūnijā iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Frontline Digital GmbH

(Lieta C-438/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Atbildētāja: Frontline Digital GmbH

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai distances līgumu gadījumos patērētājam tiek piegādāts digitālais saturs Direktīvas 2011/83/ES 1 16. panta m) punkta nozīmē, ja viņš ar komersantu slēdz līgumu par dalību internetā bāzētā “iepazīšanās platformā”?

2.    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai komersanta sāktā digitālā satura piegāde patērētājam nozīmē patērētāja atteikuma tiesību saskaņā ar Direktīvas 16. panta m) punktu zudumu arī tad, ja, pretēji Direktīvas 8. panta 7. punkta noteikumiem, komersants pirms tam patērētājam nav nosūtījis apstiprinājumu par noslēgto līgumu ar tajā norādīto informāciju?

Ja šādā situācijā patērētāja atteikuma tiesības ir saglabājušās:

Vai patērētājs par to ir iepriekš jāinformē atbilstoši Direktīvas 6. panta 1. punkta k) apakšpunktam?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV 2011, L 304, 64. lpp.).