Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 11. junija 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Frontline Digital GmbH

(Zadeva C-438/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka, pritožnik in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Tožena stranka, pritožnica in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Frontline Digital GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali se potrošniku pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, dobavlja digitalna vsebina v smislu člena 16(m) Direktive 2011/83/EU1 , če s trgovcem sklene pogodbo o sodelovanju na spletni „platformi za spoznavanje“?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali potrošnik, ko mu trgovec začne dobavljati digitalno vsebino, na podlagi člena 16(m) Direktive izgubi pravico do odstopa od pogodbe tudi, če trgovec v nasprotju s členom 8(7) Direktive potrošniku ni predhodno poslal potrdila o sklenjeni pogodbi s tam navedenimi podatki?

Če ima potrošnik v tem primeru še naprej pravico do odstopa od pogodbe:

Ali je treba potrošnika o tem na podlagi člena 6(1)(k) Direktive predhodno obvestiti?

____________

1     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2011, L 304, str. 64).