Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 11 juni 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mot Frontline Digital GmbH

(Mål C-438/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Kärande, klagande och motpart: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Svarande, klagande och motpart: Frontline Digital GmbH

Tolkningsfrågor

1.    Tillhandahålls konsumenten digitalt innehåll i samband med distansförsäljningsavtal i den mening som avses i artikel 16 m i direktiv 2011/831 , om konsumenten ingår ett avtal med en näringsidkare om deltagande på en internetbaserad dejtningssajt?

2.    Om den första frågan besvaras jakande:

Om näringsidkaren börjar tillhandahålla digitalt innehåll till konsumenten, leder detta då till att konsumentens ångerrätt enligt artikel 16 m i direktivet upphör, om näringsidkaren i strid med artikel 8.7 i direktivet inte på förhand har skickat en bekräftelse till konsumenten, med de uppgifter som nämns i artikeln, av att avtalet har ingåtts?

Om konsumentens ångerrätt fortsätter gälla i detta fall:

Ska konsumenten på förhand informeras om detta enligt artikel 6.1 k i direktivet?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 2011, s. 64).