Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 9.7.2019 – NMI Technologietransfer GmbH v. EuroNorm GmbH

(Asia C-516/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: NMI Technologietransfer GmbH

Vastaaja: EuroNorm GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Eikö taloudellista toimintaa harjoittavaa yhtiötä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu, voida pitää asetuksen N:o 651/20141 liitteessä I olevan 3 artiklan 4 kohdan perusteella pienenä tai keskisuurena yrityksenä (jäljempänä pk-yritys) jo siitä syystä, että 90 prosenttia sen osakepääomasta on sellaisen yksityisoikeudellisen säätiön hallinnassa, jonka 17-jäsenisessä hallintoneuvostossa, jolla ei ole toimivaltaa liiketoiminnan johtamiseen, on kaksi ministeriön edustajaa, yksi kaupungin ylipormestari, yksi yliopiston rehtori, kolme samaisen yliopiston professoria, yksi erään toisen korkeakoulun rehtori ja yksi teollisuus- ja kauppakamarin toimitusjohtaja?

Ovatko valtiolliset yliopistot ja korkeakoulut ja saksalaiset teollisuus- ja kauppakamarit asetuksen N:o 651/2014 liitteessä I olevan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja julkisyhteisöjä tai -laitoksia?

Ovatko säätiön hallintoneuvostossa toimivat luottamusmiesjäsenet asetuksen N:o 651/2014 liitteessä I olevan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja julkisyhteisön edustajia jo siitä syystä, että he työskentelevät päätoimisesti julkisyhteisössä tai -laitoksessa?

Edellyttääkö asetuksen N:o 651/2014 liitteessä I olevan 3 artiklan 4 kohdan ilmaisu ”julkisyhteisön tai -laitoksen hallinnassa”, että julkisyhteisön tai -laitoksen elimet voivat oikeussuhteen vuoksi määrätä hallintoneuvoston luottamusmiesjäseniä äänestämään tietyllä tavalla?

Edellyttääkö äänimäärään perustuva julkisyhteisön tai -laitoksen epäsuora määräysvalta, että on todettu, että julkisyhteisö tai -laitos vaikuttaa hallintoneuvoston luottamusmiesjäseniin, jotta nämä käyttävät äänioikeuksia julkisyhteisön tai -laitoksen määräämällä tavalla?

Onko julkisyhteisöllä tai -laitoksella äänimäärään perustuva epäsuora määräysvalta jo silloin, kun on olemassa mahdollisuus, että hallintoneuvoston luottamusmiesjäsenet ottavat huomioon edustamiensa julkisten organisaatioiden edut toimiessaan hallintoneuvostossa?

Edellyttääkö asetuksen N:o 651/2014 liitteessä I olevan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu ilmaisu ”yhdessä toimivan julkisyhteisön tai -laitoksen hallinnassa”, että julkisyhteisöllä tai -laitoksella voidaan todeta oleva yhteinen tahdonmuodostus äänioikeuksien osalta?

Onko asetuksen N:o 651/2014 liitteessä I olevan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ilmaisun ”hallinnassa” kannalta ratkaisevaa se, miten säätiö tosiasiassa soveltaa säätiön perustamiskirjaa, vai se, miten perustamiskirjan sanamuotoa voidaan mahdollisesti tulkita?

____________

1 Tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti 17.6.2014 annettu komission asetus (EU) N:o 651/2014 (EUVL 2014, L 187, s. 1).