Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 9. julija 2019 – NMI Technologietransfer GmbH/EuroNorm GmbH

(Zadeva C-516/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: NMI Technologietransfer GmbH

Tožena stranka: EuroNorm GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali družbe z omejeno odgovornostjo, ki opravlja gospodarsko dejavnost, v skladu s členom 3(4) Priloge I k Uredbi št. 651/20141 ni mogoče šteti za malo ali srednje veliko podjetje (v nadaljevanju: MSP) že zato, ker je 90 % njenega osnovnega kapitala v lasti ustanove civilnega prava, katere 17-članski kuratorij, ki ni poslovodni organ, med drugim sestavljajo dva predstavnika ministrstev, župan nekega mesta, rektor neke univerze, trije profesorji te univerze, dekan druge visoke šole in direktor neke gospodarske zbornice?

2.    Ali so državne univerze in visoke šole ter nemške gospodarske zbornice javni organi v smislu člena 3(4) Priloge I k Uredbi št. 651/2014?

3.    Ali so osebe, ki za delo v kuratoriju ustanove ne prejemajo plačila, javni organi v smislu člena 3(4) Priloge I k Uredbi št. 651/2014 samo zato, ker glavno poklicno dejavnost opravljajo v javnem organu?

4.    Ali to, da so kapital ali glasovalne pravice nekega podjetja v lasti javnih organov v smislu člena 3(4) Priloge I k Uredbi št. 651/2014, pomeni, da morajo imeti organi javnih organov možnost, da članom kuratorija, ki za svoje delo ne prejemajo plačila, na podlagi pravnega razmerja naložijo, kako naj glasujejo v kuratoriju?

5.    Ali to, da imajo javni organi posredno v lasti glasovalne pravice nekega podjetja, pomeni, da je znano, da javni organi vplivajo na člane kuratorija, da ti izvršujejo glasovalne pravice na način, ki ga določijo javni organi?

6.    Ali imajo javni organi posredno v lasti glasovalne pravice nekega podjetja že, če obstaja možnost, da bodo člani kuratorija, ki za svoje delo ne prejemajo plačila, pri svojem delu v kuratoriju upoštevali interese svojih javnih izvornih organizacij?

7.    Ali „skupaj […] v lasti“ v smislu člena 3(4) Priloge I k Uredbi št. 651/2014 pomeni, da mora biti mogoče ugotoviti oblikovanje skupne volje javnih organov glede glasovalnih pravic?

8.    Ali je za ugotovitev, ali so kapital ali glasovalne pravice nekega podjetja „v lasti“ javnih organov v smislu člena 3(4) Priloge I k Uredbi št. 651/2014, bistveno, kako ustanova dejansko uporablja statut ali kako je mogoče razumeti besedilo statuta?

____________

1     Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL 2014, L 187, str. 1).