Language of document :

2019 m. liepos 30 d. Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X / Kuoni Travel Ltd

(Byla C-578/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: X

Kita apeliacinio proceso šalis: Kuoni Travel Ltd

Prejudiciniai klausimai

1.    Kai nevykdomi arba netinkamai vykdomi įsipareigojimai, numatyti kelionės organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento sutartyje su vartotoju teikti atostogų paketą, kuriam taikoma 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų1 , o įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą lėmė viešbučio bendrovės, kuri yra su ta sutartimi susijusių paslaugų teikėja, darbuotojo veiksmai:

a)    ar yra galimybė taikyti 5 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos antroje dalyje nustatytą gynybos argumentą, o, jei taip,

b)    pagal kokius kriterijus nacionalinis teismas turi vertinti, ar taikomas tas gynybos argumentas?

2.    Kai kelionės organizatorius ar kelionių pardavimo agentas su vartotoju sudaro sutartį teikti atostogų paketą, kuriam taikoma Tarybos direktyva 90/314/EEB, ir kai viešbučio bendrovė teikia su ta sutartimi susijusias paslaugas, ar taikant direktyvos 5 straipsnio 2 dalies trečioje įtraukoje nustatytą gynybos argumentą pats tos viešbučio bendrovės darbuotojas turi būti laikomas „paslaugų teikėju“?

____________

1 OL L 158, 1990, p. 59; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 10 t., p. 132.