Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 30. jūlijā iesniedza Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) – X/Kuoni Travel Ltd

(Lieta C-578/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste)

Pamatlietas puses

Prasītāja: X

Atbildētāja: Kuoni Travel Ltd

Prejudiciālie jautājumi

Gadījumā, ja ir notikusi tādu saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde, kuras izriet no organizatora un/vai pārstāvja ar patērētāju noslēgtā līguma par komplekso brīvdienu pakalpojuma sniegšanu, kuram ir piemērojama Padomes Direktīva 90/314/EEK 1 (1990. gada 13. jūnijs) par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām, un neizpilde vai nepienācīga izpilde ir notikusi viesnīcu uzņēmuma, kas saistībā ar šo līgumu ir uzskatāms par pakalpojumu sniedzēju, darbinieka rīcības dēļ:

vai ir piemērojami 5. panta 2. punkta trešās daļas otrajā daļā noteiktie aizstāvības pamati un, ja atbilde ir apstiprinoša,

pēc kādiem kritērijiem valsts tiesai ir jāizvērtē, vai šie aizstāvības pamati ir piemērojami?

Gadījumā, ja organizators vai pārstāvis ir noslēdzis ar patērētāju līgumu par komplekso brīvdienu pakalpojuma sniegšanu, kuram ir piemērojama Padomes Direktīva 90/314/EEK, un viesnīcu uzņēmums sniedz pakalpojumus saistībā ar šo līgumu, vai šī viesnīcu uzņēmuma darbinieks pats ir uzskatāms par “pakalpojumu sniedzēju” Direktīvas 5. panta 2. punkta trešajā daļā noteikto aizstāvības pamatu izpratnē?

____________

1 OV 1990, L 158, 59. lpp.