Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 30. julija 2019 – X/Kuoni Travel Ltd

(Zadeva C-578/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court of the United Kingdom

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: X

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Kuoni Travel Ltd

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Če obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, ki jo je organizator potovanja ali turistični agent sklenil s potrošnikom, da bi mu zagotovil organizirane počitnice, za katere se uporablja Direktiva Sveta 90/314/EGS1 z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih, niso izpolnjene ali so nepravilno izpolnjene in je ta neizpolnitev ali nepravilna izpolnitev posledica dejanj uslužbenca hotelske družbe, ki opravlja storitve, povezane s to pogodbo:

(a)    ali je mogoče uporabljati obrambo, določeno v drugem delu tretje alinee [Č]lena 5(2), in, če je odgovor pritrdilen,

(b)    na podlagi katerih meril mora nacionalno sodišče presoditi, ali se ta obramba uporabi?

2.    Če organizator potovanja ali turistični agent sklene s potrošnikom pogodbo, da bi mu zagotovil organizirane počitnice, za katere se uporablja Direktiva Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih, in če hotelska družba opravlja storitve, povezane s to pogodbo, ali je treba samega uslužbenca te hotelske družbe šteti za „izvajalca storitev“ za namene obrambe v skladu s [Č]lenom 5(2), tretja alinea direktive?

____________

1 UL 1990, L 158, str. 59.