Language of document :

Преюдициално запитване от Landgerichts München I (Германия), постъпило на 15 юли 2019 г. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

(Дело C-539/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht München I

Страни в главното производство

Ищец: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Ответник: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

Преюдициален въпрос

Трябва ли членове 6а и 6д, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 531/20121 да се тълкуват в смисъл, че от 15 юни 2017 г. доставчиците на мобилни съобщителни услуги трябва да прилагат автоматично за всички клиенти регулираната тарифа за роуминг съгласно член 6а от Регламент (ЕС) № 531/2012, независимо дали до тази дата тези клиенти са имали регулирана тарифа или специалната, така наречена алтернативна тарифа за роуминг?

____________

1 Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 172, 2012 г., стр. 10) в редакцията съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 (ОВ L 310, 2015 г., стр. 1).