Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht München I (Saksa) on esittänyt 15.7.2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

(asia C-539/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht München I

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Vastaaja: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen (EU) N:o 531/20121 6 a artiklaa ja 6 e artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että matkaviestinoperaattorien on 15.6.2017 alkaen siirrettävä kaikki asiakkaat automaattisesti sanotun asetuksen 6 a artiklassa vahvistettuun säänneltyyn hinnoitteluun riippumatta siitä, onko näiltä asiakkailta aikaisemmin veloitettu säännelty hinta vai erityinen, niin kutsuttu vaihtoehtoinen hinta verkkovierailupalveluista?

____________

1 Verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella 13.6.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 531/2012 (EUVL 2012, L 172, s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/2120 (EUVL 2015, L 310, s. 1).