Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. srpnja 2019. uputio Landgericht München I (Njemačka) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. protiv Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

(predmet C-539/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht München I

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Tuženik: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

Prethodno pitanje

Treba li članak 6.a i članak 6.e stavak 3. Uredbe (EU) br. 531/20121 tumačiti na način da su davatelji usluga pokretnih komunikacija morali do 15. lipnja 2017. prebaciti sve korisnike na reguliranu tarifu u skladu s člankom 6.a Uredbe (EU) br. 531/2012, neovisno o tomu jesu li do tada ti korisnici imali reguliranu tarifu ili posebnu, takozvanu alternativnu, tarifu za roaming?

____________

1 Uredba (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (SL 2012., L 172, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 53., str. 249.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2120 (SL 2015., L 310, str. 1.)