Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht München I (Nemecko) 15. júla 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

(vec C-539/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht München I

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Žalovaná: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 6a a 6e ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 531/20121 vykladať v tom zmysle, že poskytovatelia mobilných komunikácií musia všetkých zákazníkov k 15. júnu 2017 automaticky presunúť do regulovanej tarify podľa článku 6a nariadenia (EÚ) č. 531/2012, nezávisle od toho, či títo spotrebitelia mali dovtedy regulovanú tarifu alebo špeciálnu, takzvanú alternatívnu roamingovú tarifu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 172, 2012, s. 10), zmeneného nariadením EÚ 2015/2120 (Ú. v. EÚ L 310, 2015, s. 1).