Language of document :

Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 28 май 2019 г. — Commerciale Gicap SpA/Agenzia delle Entrate

(Дело C-417/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподател: Commerciale Gicap SpA

Ответник: Agenzia delle Entrate

Преюдициален въпрос

Съвместим ли е член 1, параграф 1223 от Закон № 296 от 27 декември 2006 г. (понастоящем член 16 bis, параграф 11 от Закон № 11 от 4 февруари 2005 г.) и Постановлението на министър председателя от 23 май 2007 г. с правната уредба на Общността, с оглед на разпоредбата на член 108 [параграф] 3 ДФЕС, тълкуван в съдебната практика Deggendporf, с Решение C (2008)380 на Европейската комисия и с общностния принцип на пропорционалност?

____________