Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 1 юли 2019 г. — Наказателно производство срещу D. Oriol Junqueras Vies

(Дело C-502/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Oriol Junqueras Vies

Други страни:

Ministerio Fiscal

Abogacía del Estado

Partido Político VOX

Преюдициални въпроси

Прилага ли се член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз1 преди началото на „сесиите“ спрямо лице, обвинено в извършването на тежки престъпления, на което по съдебен ред е наложена мярка за неотклонение задържане под стража за деяния, извършени преди започване на изборния процес, в рамките на който това лице е обявено за избран член на Европейския парламент, но на което със съдебен акт е отказано специално разрешение за излизане от ареста, което би му позволило да изпълни изискванията, предвидени в националното изборно законодателство, към което препраща член 8 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори?

При утвърдителен отговор, ако определеният в националното изборно законодателство орган е уведомил Европейския парламент, че поради неизпълнение на установените изборни изисквания (невъзможност, произтичаща от ограничаването на свободата на движение в резултат на наложена мярка за неотклонение задържане под стража в наказателно производство за извършени тежки престъпления) избраното лице не придобива качеството на член на Европейския парламент до изпълнението на посочените изисквания, запазва ли се разширителното тълкуване на термина „сесии“ въпреки временното ограничаване на възможността за избраното лице да заеме мястото си в Парламента?

Ако отговорът е в полза на разширителното тълкуване и ако спрямо избраното лице много преди започване на изборния процес е наложена мярка за неотклонение задържане под стража в наказателно производство за извършени тежки престъпления, задължен ли е съдебният орган, наложил тази мярка, да я отмени по безусловен, почти автоматичен начин с оглед на съдържащия се в член 9 от Протокол № 7 израз „по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент“, за да позволи изпълнението на формалностите и пътуванията до Европейския парламент; или този съдебен орган трябва да прилага подход на претегляне във всеки отделен случай на правата и интересите, свързани с интереса на правосъдието и с редовното протичане на производството, от една страна, и на присъщите на имунитета права и интереси, от друга страна, както във връзка с гарантирането на функционирането и независимостта на Парламента, така и във връзка с правото на избраното лице да упражнява публични функции?

____________

1 ОВ C 326, 2012 г., стр. 266.