Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 1. července 2019 – trestní řízení proti Oriolovi Junquerasi Viesovi

(Věc C-502/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci trestního řízení

Oriol Junqueras Vies

Účastníci řízení na straně obžaloby:

Ministerio Fiscal

Abogacía del Estado

Občanská obžaloba vznesená politickou stranou VOX

Předběžné otázky

Uplatní se článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie1 před zahájením „zasedání“ na osobu obžalovanou ze zločinů, která byla na základě soudního rozhodnutí vzata do vazby pro skutky, jež se odehrály před začátkem volebního procesu, ve kterém byla prohlášena za zvolenou do Evropského parlamentu, ale soudním rozhodnutím jí bylo upřeno mimořádné povolení opustit věznici, které by jí umožnilo splnit požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy v oblasti voleb, na které odkazuje článek 8 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách?

Je-li odpověď kladná, byl by v případě, kdy by orgán určený vnitrostátními právními předpisy v oblasti voleb oznámil Evropskému parlamentu, že dotyčná osoba z důvodu, že nesplnila požadavky stanovené právními předpisy v oblasti voleb (neboť jejich splnění znemožňuje omezení její svobody volně se pohybovat jejím vzetím do vazby v rámci řízení pro zločiny), nenabude postavení poslance, dokud nesplní řečené požadavky, zachován extenzivní výklad pojmu „zasedání“, přestože očekávání zvolené osoby, že zasedne v Parlamentu, bude na přechodnou dobu přerušeno?

Potvrdí-li odpověď extenzivní výklad, byl by v případě, kdy zvolená osoba byla v rámci řízení pro zločiny vzata do vazby dostatečně dlouho před začátkem volebního procesu, justiční orgán, který vazbu nařídil, s ohledem na výraz „během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj“ použitý v článku 9 protokolu č. 7 povinen absolutně, takřka automaticky, propustit tuto osobu z vazby, aby jí umožnil absolvovat formality a cestování do Evropského parlamentu, nebo by měl postupovat relativně a vyvažovat v daném konkrétním případě práva a zájmy vyplývající ze zájmu spravedlnosti a řádného procesu na straně jedné s právy a zájmy souvisejícími s institutem imunity na straně druhé, a to jak v souvislosti s respektováním činnosti a nezávislosti Parlamentu, tak s právem zvolené osoby vykonávat veřejné funkce?

____________

1 Úř. věst. 2012, C 326, s. 266