Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 1. juulil 2019 – kriminaalasjas järgmise isiku suhtes: Oriol Junqueras Vies

(kohtuasi C-502/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

Oriol Junqueras Vies

Teised menetlusosalised:

Prokuratuur

Riigi esindaja

Actio popularis’e esitanud erakond VOX

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 71 artiklit 9 kohaldatakse enne „istungjärkude perioodi“ algust isiku suhtes, kes on süüdistatav esimese astme kuriteos ja kes viibib eelvangistuses, mis on kohtulikult määratud tegude eest, mis on toime pandud enne valimisprotsessi algust, mille tulemusel see isik kuulutatakse valituks Euroopa Parlamenti, kuid kohtuotsusega on keeldutud andmast talle erakorralist luba kinnipidamisasutusest väljumiseks, mis võimaldaks tal täita nõudeid, mis on sätestatud riigisisestes valimisalastes õigusnormides, millele on viidatud esindajate otsest ja üldist Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti artiklis 8?

2.    Kui vastus on jaatav – kui riigisiseses valimisalases õigusnormis määratud organ on teatanud Euroopa Parlamendile, et kuna valitud isik ei ole täitnud valimistel kehtestatud nõudeid (mis on võimatu tema isikuvabaduse piiramise tõttu, kuna ta viibib esimese astme kuritegude kohta algatatud menetluse raames eelvangistuses), ei ole see isik omandanud seda parlamendiliikme staatust enne, kui ta need nõuded täidab, siis kas kehtib endiselt väljendi „istungjärkude periood“ laiendav tõlgendus, vaatamata sellele, et valitud isiku eeldatav üleminek ametikohale asumiseks katkeb?

3.    Kui vastus kinnitab laiendavat tõlgendust, siis kas juhul, kui valitud isik viibib esimese astme kuritegude kohta algatatud menetluse raames eelvangistuses piisavalt palju aega enne valimisprotsessi algust, on vangistuse määranud kohus protokolli nr 7 artikli 9 väljendit „kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi“ arvestades kohustatud vangistuse lõpetama absoluutselt, peaaegu automaatselt, selleks et võimaldada täita formaalsusi ja sõitmist Euroopa Parlamenti? Või kas ta peaks lähtuma igal üksikjuhul sellest, et ta kaalub ühelt poolt kohtumõistmise ja nõuetekohase menetluse huvist tulenevaid õigusi ja huve ning teiselt poolt huve, mis on seotud immuniteedi instituudiga nii parlamendi toimivuse ja sõltumatuse nõude järgimise osas kui ka valitud isiku õigusega töötada avalikel ametikohtadel?

____________

1 ELT 2012, C 326, lk 266.