Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 1.7.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on D. Oriol Junqueras Vies

(asia C-502/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Supremo

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

D. Oriol Junqueras Vies

Muut osapuolet: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Acusación popular ejercida por el partido político VOX (VOX-puolueen esittämä syyte, joka perustuu kansalaisilla olevaan syyteoikeuteen)

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan1 (N:o 7) 9 artiklaa ennen ”istuntojen” alkamista henkilöön, joka on vakavista rikoksista syytettynä tutkintavankeudessa, johon tuomioistuin on hänet määrännyt sellaisen vaaliprosessin alkamista edeltäneistä teoista, jonka tuloksena hänet on julistettu valituksi Euroopan parlamenttiin, mutta jolta on tuomioistuimen päätöksellä evätty vankilasta poistumista koskeva sellainen poikkeuslupa, jolla hän voisi täyttää kansallisessa vaalilainsäädännössä, johon Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 8 artiklassa viitataan, säädetyt edellytykset?

Mikäli vastaus on myöntävä, olisiko niin, että jos kansallisessa vaalisäännöstössä nimetty elin olisi ilmoittanut Euroopan parlamentille, että tämän jäseneksi valittu henkilö ei vaaleista säädettyjen edellytysten täyttämättä jättämisen (hänen on mahdoton täyttää näitä edellytyksiä, koska hänen liikkumisvapauttaan on rajoitettu määräämällä hänet tutkintavankeuteen syytettynä vakavista rikoksista) takia saisi kyseistä parlamentin jäsenen asemaa ennen kuin hän täyttää kyseiset edellytykset, sovelletaan edelleen ilmaisun ”istunnot” laajaa tulkintaa, vaikka kyseinen valituksi tullut henkilö ei tilapäisesti voi odottaa voivansa ryhtyä hoitamaan edustajantointaan?

Jos vastauksena olisi se, että sovelletaan laajaa tulkintaa, olisiko tapauksessa, jossa Euroopan parlamentin jäseneksi valittu henkilö on varsin kauan ennen vaaliprosessin alkamista joutunut tutkintavankeuteen syytettynä vakavista rikoksista, tuomioistuin, joka on määrännyt kyseisestä vankeustilanteesta, pöytäkirjan (N:o 7) 9 artiklaan sisältyvän ilmauksen ”silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä” perusteella velvollinen lopettamaan kyseisen vankeustilanteen ehdottomasti, miltei automaattisesti, jotta kyseinen henkilö voi täyttää muodollisuudet ja matkustaa Euroopan parlamenttiin, vai olisiko käytettävä suhteellista kriteeriä, jonka mukaan konkreettisessa tapauksessa punnitaan keskenään yhtäältä lainkäytön edusta ja asianmukaisesta menettelystä johtuvia oikeuksia ja intressejä ja toisaalta koskemattomuuden instituutioon liittyviä oikeuksia ja intressejä sekä siltä osin kuin kyse on parlamentin toiminnan ja riippumattomuuden kunnioittamisesta että parlamentin jäseneksi valitun henkilön oikeudesta hoitaa julkisia tehtäviä?

____________

1 EUVL 2012, C 326, s. 266.