Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Испания), постъпило на 7 юни 2019 г. — Vodafone España S.A.U./Diputación Foral de Guipúzcoa

(Дело C-443/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Страни в главното производство

Жалбоподател: Vodafone España S.A.U.

Ответник: Diputación Foral de Guipúzcoa

Преюдициалният въпрос

Трябва ли член 13 и свързаните с него разпоредби от Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги1 да се тълкуват в смисъл, че не допускат облагането в Кралство Испания, и по-конкретно в самостоятелната от данъчна гледна точка провинция Гипускоа, на правото на използване на радиочестоти от далекосъобщителен оператор — във връзка с което право вече съществува задължение за плащане на т.нар. такса „спектър“ — с общия данък върху прехвърлянето на имущество и удостоверителните документи, приложим спрямо всички административни концесии на имущество-публична собственост в съответствие с регионалната правна уредба, която регламентира посочения данък?

____________

1 ОВ L 108, 2002 г., стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 183.