Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 7. jūnijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spānija) – Vodafone España S.A.U./Diputación Foral de Guipúzcoa

(Lieta C-443/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Pamatlietas puses

Prasītāja: Vodafone España S.A.U.

Atbildētāja: Diputación Foral de Guipúzcoa

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/20/EK (2002. gada 7. marts) par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu 1 (OV L 108, [2002. gada] 24. aprīlis) 13. pants un ar to saistītie un papildinošie panti ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā apstāklis, ka Spānijas Karalistē un, it īpaši, vēsturiski fiskāli neatkarīgajā Gipuskojas teritorijā telekomunikāciju operatoram, kuram jau tiek piemērota tā dēvētā spektra nodeva, radiofrekvenču lietošanas tiesībām piemēro vispārēju īpašuma atsavināšanas un dokumentāri apliecinātu tiesisko darījumu nodokli, kas vispārēji piemērojams publisko īpašumtiesību administratīvajiem piešķīrumiem un saskaņā ar forālo tiesisko regulējumu, kas reglamentē minēto nodokli?

____________

1  OV 2002, L 108, 21. lpp.