Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 26. junija 2019 – OK

(Zadeva C-492/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: OK

Toženi organ: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Druga udeležena stranka: Finanzpolizei

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 56 PDEU ter Direktivo Evropskega parlamenta in sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev1 in Direktivo 2014/67/EU2 razlagati tako, da nasprotujejo nacionalnemu predpisu, ki za kršitve formalnih obveznosti pri čezmejnem zagotavljanju dela delavcev, kot je nepripravljenost plačnih dokumentov ali opustitev prijave osrednji koordinacijski enoti (prijave OKE), določa zelo visoke globe, zlasti visoke minimalne kazni, ki se naložijo kumulativno za vsakega zadevnega delavca?

2.    V primeru nikalnega odgovora na prvo vprašanje:

Ali je treba člen 56 PDEU ter Direktivo 96/71 in Direktivo 2014/67 razlagati tako, da nasprotujejo temu, da se pri kršitvah formalnih obveznosti pri čezmejnem zagotavljanju dela delavcev naložijo kumulativne globe brez absolutnih zgornjih mej?

3.    Ali je treba člen 56 razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, ki določa, da je treba v primeru predčasnega prenehanja in/ali prekinitve začasne dejavnosti v državi gostiteljici OKE obvezno obvestiti o spremembi?

4.    Ali je treba člen 56 PDEU razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, ki za obvestilo o spremembi ne določa ustreznega roka?

5.    Ali je treba člen 56 PDEU in člen 9 Direktive 2014/67 razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, ki določa, da z naknadnim posredovanjem ustreznih in upoštevnih dokumentov v ustreznem roku ni izpolnjena zahteva, da se dajo dokumenti na voljo?

6.    Ali je treba člen 56 PDEU in člen 9 Direktive 2014/67 razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, ki določa, da se od tujega ponudnika storitev zahteva predložitev dokumentov, ki presegajo obseg dokumentov, ki so navedeni v členu 9 Direktive 2014/67, in ki niso niti upoštevni niti ustrezni ter ki v nacionalnem pravu niso podrobneje opredeljeni, kot so na primer evidence o izplačanih plačah, liste plačnih kontov, plačne liste, kartice za izračun davka na dohodek, prijava in odjava, zdravstveno zavarovanje, formularji o prijavah in obračunih akontacij za nekatera plačila, dokumenti v zvezi z razvrstitvijo v plačni razred, spričevala?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 2, str. 431.

2 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL 2014, L 159, str. 11).