Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 11 юли 2019 г. — NM в качеството на синдик в производството по несъстоятелност относно имуществото на NIKI Luftfahrt GmbH/ON

(Дело C-530/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: NM в качеството на синдик в производството по несъстоятелност относно имуществото на NIKI Luftfahrt GmbH

Ответник: ON

Преюдициални въпроси

Отговаря ли въздушен превозвач — който съгласно член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 261/20041 е длъжен да предоставя помощ в съответствие с член 9, параграф 1, буква б) от посочения регламент — на основание на този регламент за вредите в резултат от нараняване на пътника, което същият е претърпял поради небрежност от страна на служители на предоставения от въздушния превозвач хотел?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Ограничава ли се задължението на въздушния превозвач съгласно член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 261/2004 до осигуряването на хотел на пътника и поемането на разходите за настаняването, или въздушният превозвач отговаря за настаняването като такова?

____________

1     Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7р том 12, стр. 218).