Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 11. července 2019 – NM jakožto insolvenční správkyně v insolvenčním řízení ohledně majetku společnosti NIKI Luftfahrt GmbH v. ON

(Věc C-530/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníce původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Rekurs“: NM jakožto insolvenční správkyně v insolvenčním řízení ohledně majetku společnosti NIKI Luftfahrt GmbH

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Rekurs“: ON

Předběžné otázky

Odpovídá letecký dopravce, který podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 261/20041 musí poskytnout pomoc podle čl. 9 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, na základě tohoto nařízení za škody vzniklé v důsledku zranění cestujícího, které utrpěl kvůli nedbalosti zaměstnanců hotelu, poskytnutého leteckým dopravcem?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Omezuje se povinnost leteckého dopravce podle čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 261/2004 na zprostředkování hotelu cestujícímu a úhradu nákladů za ubytování, nebo je letecký dopravce povinen poskytnout ubytování jako takové?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1).