Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Tyskland) den 11. juli 2019 – NM som kurator i insolvensbehandlingen af NIKI Luftfahrt GmbH’s formue mod ON

(Sag C-530/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøgt, indstævnt og appellant: NM som kurator i insolvensbehandlingen af NIKI Luftfahrt GmbH’s formue

Sagsøger, appellant og indstævnt: ON

Præjudicielle spørgsmål

1.    Hæfter et luftfartsselskab, som i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 261/2004 1 skal tilbyde bistand i overensstemmelse med denne forordnings artikel 9, stk. 1, litra b), i henhold til denne forordning for skader opstået i forbindelse med, at en passager er kommet til skade som følge af uagtsomhed fra medarbejdere ved det hotel, som luftfartsselskabet har stillet til rådighed?

2.    Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende:

Er luftfartsselskabets forpligtelse i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 261/2004 begrænset til at finde et hotel til passageren og udrede udgifterne til opholdet, eller skylder luftfartsselskabet opholdet som sådan?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1)