Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 11.7.2019 – NM, NIKI Luftfahrt GmbH:n omaisuutta koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjänä v. ON

(asia C-530/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: NM, NIKI Luftfahrt GmbH:n omaisuutta koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjänä

Vastapuoli: ON

Ennakkoratkaisukysymykset

Vastaako lentoliikenteen harjoittaja, jonka on asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tarjottava matkustajalle 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua apua, tämän asetuksen perusteella matkustajan loukkaantumisesta aiheutuneista vahingoista, joiden syynä on ollut lentoliikenteen harjoittajan tarjoaman hotellin työntekijöiden huolimaton toiminta?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Rajoittuuko lentoliikenteen harjoittajan asetuksen (EY) N:o 261/2004 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu velvollisuus hotellin välittämiseen matkustajalle ja majoituskustannuksista huolehtimiseen, vai vastaako lentoliikenteen harjoittaja majoituksesta kokonaisuutena?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).