Language of document :

2019 m. liepos 11 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NM kaip bankroto administratorė nemokumo byloje dėl NIKI Luftfahrt GmbH turto / ON

(Byla C-530/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė, kita apeliacinio proceso šalis ir kasatorė: NM kaip bankroto administratorė nemokumo byloje dėl NIKI Luftfahrt GmbH turto

Ieškovė, apeliantė ir kita kasacinio proceso šalis: ON

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar oro vežėjui, kuris pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 (Oro transporto keleivių teisių reglamentas)1 5 straipsnio 1 dalies b punktą privalo teikti pagalbą pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies b punktą, remiantis šiuo reglamentu taikoma atsakomybė už keleivio patirtą žalą dėl sužalojimo, kurį keleivis patyrė dėl oro vežėjo pasiūlyto viešbučio darbuotojų aplaidumo?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar oro vežėjo prievolė pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 9 straipsnio 1 dalies b punktą apsiriboja tarpininkavimu dėl viešbučio keleiviui ir apgyvendinimo išlaidų apmokėjimu, ar ši oro vežėjo prievolė apima patį apgyvendinimą?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).