Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. jūlijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – NM kā maksātnespējas administratore maksātnespējas procesā pār NIKI Luftfahrt GmbH mantu/ON

(Lieta C-530/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: NM kā maksātnespējas administratore maksātnespējas procesā pār NIKI Luftfahrt GmbH mantu

Atbildētāja: ON

Prejudiciālie jautājumi

Vai gaisa pārvadātājs, kuram saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir jāsniedz šīs regulas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētais atbalsts, pamatojoties uz šo regulu, ir atbildīgs par zaudējumiem saistībā ar pasažiera savainojumu, ko tas guvis gaisa pārvadātāja nodrošinātās viesnīcas darbinieku nolaidības dēļ?

2)    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

Vai Regulas (EK) Nr. 261/2004 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktais gaisa pārvadātāja pienākums ietver tikai viesnīcas nodrošināšanu pasažierim un izmitināšanas izmaksu segšanu, vai arī gaisa pārvadātājs ir atbildīgs par izmitināšanu kā tādu?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).