Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 11. júla 2019 – NM ako správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní týkajúcom sa majetku spoločnosti NIKI Luftfahrt GmbH/ON

(vec C-530/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Rekurs“: NM ako správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní týkajúcom sa majetku spoločnosti NIKI Luftfahrt GmbH

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Rekurs“: ON

Prejudiciálne otázky

1.    Zodpovedá letecký dopravca, ktorý má podľa článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 261/20041 povinnosť ponúknuť pomoc podľa článku 9 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, podľa tohto nariadenia za škody v dôsledku poškodenia cestujúceho, ktoré cestujúci utrpel v dôsledku nedbanlivého správania pracovníkov hotela, ktorý poskytol letecký dopravca?

2.    V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Je povinnosť leteckého dopravcu podľa článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 261/2004 obmedzená na sprostredkovanie hotela pre cestujúceho a prevzatie nákladov za ubytovanie alebo je letecký dopravca zodpovedný za ubytovanie ako také?

____________

1     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).