Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshofs (Österrike) den 11 juli 2019 – NM, i egenskap av konkursförvaltare i insolvensförfarandet avseende tillgångarna i NIKI Luftfahrt GmbH mot ON

(Mål C-530/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Obersten Gerichtshof

Part(er) i det nationella målet

Klagande: NM, als i egenskap av konkursförvaltare i insolvensförfarandet avseende tillgångarna i NIKI Luftfahrt GmbH

Motpart: ON

Tolkningsfrågor

1.    Är ett lufttrafikföretag, som enligt artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 261/20041 (förordningen om flygpassagerares rättigheter) ska erbjuda assistans i enlighet med artikel 9.1 b i förordningen, enligt denna förordning ansvarigt för förluster på grund av en skada som en passagerare ådragit sig genom att personalen på det hotell som lufttrafikföretaget erbjöd hade handlat vårdslöst?

2.    Om den första frågan besvaras nekande:

Begränsas lufttrafikföretagets skyldighet enligt artikel 9.1 b i förordning (EG) nr 261/2004 till att förmedla ett hotellrum åt passageraren och stå för kostnaderna för inkvarteringen, eller är lufttrafikföretaget ansvarigt för inkvarteringen som sådan?

____________

1 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. 2004, L 46, S. 1).