Language of document :

Жалба, подадена на 5 юни 2019 г.  от Inpost Paczkomaty sp. z o.o. срещу решението, постановено от Общия съд на 19 март 2019 г. по съединени дела Т-282/16 и Т-283/16, Inpost Paczkomaty и Inpost/Комисия и др.

(Дело C-431/19 P)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (представител: D. Doktór, radca prawny)

Други страни в производството: Европейска комисия, Република Полша

Жалбоподателят иска от Съда

да отмени решението на Общия съд,

да отмени решението на Комисията и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски в производствата пред Съда и Общия съд.

Основания и основни доводи

Първо основание: нарушение на член 106, параграф 2 от Договора [за функционирането на Европейския съюз] — неправилна констатация, че са изпълнени изискванията по точка 19 (раздел 2.6 от Рамката [на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (2011 г.)]), нарушение на произтичащите от Договора принципи относно възлагането на обществени поръчки (забрана на дискриминацията, изискване за равно третиране и изискване за прозрачност) и неправилно тълкуване на член 7, параграф 2 от Директива 97/67/ЕО (Директива за пощенските услуги). Начините на финансиране на предоставянето на универсална услуга, прилагани от държавите членки, трябва да съответстват също на принципите, произтичащи от разпоредбите от ДФЕС относно свободите на вътрешния пазар, а именно на недопускане на дискриминация, на прозрачност и на равно третиране (предполагащи конкурентен избор на субекта, който да предоставя универсална пощенска услуга), и на член 106, параграф 2 ДФЕС, а това не е така в разглеждания случай.

Второ основание: нарушение на член 106, параграф 2 от Договора — неправилна констатация, че са изпълнени изискванията по точка 14 (раздел 2.2) и точка 60 (раздел 2.10) от Рамката. Дори наложеното на Poczta Polska задължение за предоставяне на обществени услуги да отговаря на изискванията, посочени в Директивата за пощенските услуги, това не изключва необходимостта от провеждане на обществена консултация или използване на други подходящи инструменти, позволяващи да се вземат предвид интересите на потребителите и доставчиците, за да се докаже надлежното разглеждане на нуждите по отношение на универсалните услуги.

Трето основание: нарушение на член 106, параграф 2 от Договора — неправилна констатация, че са изпълнени изискванията по точка 52 (раздел 2.9) от Рамката, и нарушение на член 7, параграфи 1, 3 и 5 от Директива 97/67/ЕО. Общият съд неправилно приема, че компенсационният фонд отговаря на изискването за недопускане на дискриминация, що се отнася до максималния размер на единната процентна ставка, възлизаща на 2% от приходите на оператора, който предоставя универсални или равностойни услуги и е длъжен да прави вноски, като ставката съответно се прилага еднакво за всички участници на пазара, а това означава дискриминация, тъй като положението на операторите, предоставящи универсални услуги, и това на операторите, предоставящи равностойни услуги, не е еднакво. Общият съд освен това неправилно приема, че компенсационният фонд отговаря на изискването за пропорционалност.

По време на обсъжданията на отправните точки за изменение на закона условията относно компенсационния фонд са били значително по-различни от окончателните условия, включени в Закона за пощенските услуги, което означава невъзможност да се приеме, че отправните точки относно фонда са били подложени на обсъждане.

В условията за финансиране на универсалната услуга не е предвидено изискване да се проучи дали извършените нетни разходи представляват несправедлива тежест за оператора, определен за предоставянето на универсалната услуга. Автоматичното обвързване на финансирането на услугата с формирането на счетоводни загуби от универсалната услуга не може да се разглежда като изпълнение на изкискванията от Директивата за пощенските услуги.

Четвърто основание: нарушение на член 7, параграф 1 от Директивата за пощенските услуги, тъй като се приема разходите за универсалната услуга да се финансират чрез редица изключителни и специални права, предоставени на Poczta Polska. Съгласно член 7, параграф 1 от Директивата за пощенските услуги държавите членки не предоставят и не запазват в сила изключителни или специални права за установяването и предоставянето на пощенски услуги. На Poczta Polska обаче са предоставени специални и изключителни права — противно на виждането на Общия съд — които очевидно не попадат в обхвата на изключенията, предвидени в Директивата за пощенските услуги.

____________