Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. června 2019 společností Inpost Paczkomaty sp. z o.o. proti rozsudku Tribunálu vydanému dne 19. března 2019 ve spojených věcech T-282/16 a T-283/16, Inpost Paczkomaty a Inpost v. Komise

(Věc C-431/19 P)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (zástupce: D. Doktór, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Polská republika

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu;

zrušil sporné rozhodnutí;

uložil Komisi náhradu nákladů tohoto řízení i nákladů řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení čl. 106 odst. 2 Smlouvy z důvodu nesprávného konstatování, že byly splněny požadavky uvedené v bodě 19 (oddíl 2.6) rámce [Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011)], z porušení základních zásad Smlouvy týkajících se zadávání veřejných zakázek (zásady zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti) a z nesprávného výkladu čl. 7 odst. 2 směrnice 97/67/ES (poštovní směrnice). Metody financování veřejných služeb používané členskými státy musejí být v souladu jednak se zásadami zákazu diskriminace, transparentnosti a rovného zacházení (včetně výběru poskytovatele univerzální poštovní služby ve výběrovém řízení) vyplývajícími z ustanovení SFEU o svobodách na vnitřním trhu a jednak s čl. 106 odst. 2 SFEU, k čemuž v projednávané věci nedošlo.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení čl. 106 odst. 2 Smlouvy z důvodu nesprávného konstatování, že byly splněny požadavky uvedené v bodě 14 (oddíl 2.2) a v bodě 60 (oddíl 2.10) rámce [Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011)]. Přestože povinnost přenesená na Polskou poštu (Poczta Polska) k plnění veřejných služeb odpovídá požadavkům stanoveným v poštovní směrnici, nelze se obejít bez provedení veřejné konzultace či bez využití jiných stanovených prostředků za účelem zohlednění zájmů uživatelů i poskytovatelů, aby se tak prokázalo náležité vyhodnocení potřeb v oblasti poskytování univerzální služby.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení čl. 106 odst. 2 Smlouvy z důvodu nesprávného konstatování, že byly splněny požadavky uvedené v bodě 52 (oddíl 2.9) rámce [Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011)] a z porušení čl. 7 odst. 1, 3 a 5 směrnice 97/67/ES. Tribunál neprávem uznal, že vyrovnávací fond splňuje požadavek zákazu diskriminace ve vztahu k maximální výši jednotné sazby 2 % příjmů poskytovatele univerzální nebo rovnocenné služby; toto procento povinného vkladu poskytovatelů platí jednotně pro všechny operátory na trhu, což je diskriminační, neboť situace poskytovatelů univerzální služby a situace poskytovatelů rovnocenných služby není stejná. Tribunál navíc neprávem uznal, že vyrovnávací fond splňuje rovněž požadavek proporcionality.

Během konzultací ohledně okolností změny zákona se podmínky vyrovnávacího fondu podstatně lišily od podmínek, které byly nakonec v poštovním zákoně stanoveny, takže nelze tvrdit, že zřízení fondu bylo předmětem konzultací.

Dle podmínek financování univerzální služby se nepožaduje ověřit, zda čisté náklady tvoří nepřiměřenou zátěž pro poskytovatele univerzální služby. Automatické svázání financování služby se vznikem účetní ztráty z univerzální služby nelze chápat jako splnění požadavků poštovní směrnice.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 poštovní směrnice z důvodu akceptace toho, že náklady na univerzální službu jsou financovány četnými výlučnými a zvláštními právy udělenými Polské poště. Podle čl. 7 odst. 1 poštovní směrnice již členské státy neudělují na zřízení a poskytování poštovních služeb žádná výlučná nebo zvláštní práva, ani tato práva neponechávají v platnosti. Na rozdíl od názoru Tribunálu však zvláštní a výlučná práva udělená Polské poště zjevně nejsou obsažena ve výčtu výjimek uvedených v poštovní směrnici.

____________