Language of document :

Recurs introdus la 5 iunie 2019 de Inpost Paczkomaty sp. z o.o. împotriva Hotărârii Tribunalului din 19 martie 2019 în cauzele conexate T-282/16 și T-283/16, Inpost Paczkomaty și Inpost/Comisia și alții

(Cauza C-431/19 P)

Limba de procedură: polona

Părțile

Recurentă: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (reprezentant: D. Doktór, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Polonă

Concluziile recurentei

anularea hotărârii Tribunalului;

anularea deciziei în litigiu;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri și procedurii în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv: încălcarea articolului 106 alineatul (2) din tratat - s-a considerat în mod eronat că erau îndeplinite cerințele din secțiunea 2.6 punctul 19 din Cadrul Uniunii Europene [pentru ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public], încălcarea normelor tratatului în materie de achiziții publice (nediscriminarea, transparența și egalitatea de tratament) și interpretarea eronată a articolului 7 alineatul (2) din Directiva 97/67/CE (Directiva privind serviciile poștale). Metodele aplicate de statele membre pentru a finanța prestarea de servicii universale trebuie să fie în conformitate atât cu principiile nediscriminării, transparenței și egalității de tratament care decurg din dispozițiile Tratatului FUE referitoare la libertățile aferente pieței interne (care presupun alegerea prestatorului serviciului poștal universal în mod competitiv), cât și cu articolul 106 alineatul (2) TFUE, ceea ce nu s-a întâmplat în speță.

Al doilea motiv: încălcarea articolului 106 alineatul (2) din tratat - s-a considerat în mod eronat că erau îndeplinite cerințele din secțiunea 2.2 punctul 14 și din secțiunea 2.10 punctul 60 din Cadrul Uniunii Europene [pentru ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public]. Deși obligația de prestare a serviciilor publice încredințată Poczta Polska îndeplinește cerințele definite în Directiva privind serviciile poștale, nu este exclusă necesitatea unei consultări publice sau recurgerea la alte metode adecvate care permite să se țină seama de interesele utilizatorilor și ale prestatorilor de servicii, pentru a dovedi că necesitățile în materia serviciului universal au fost luate în considerare în mod corespunzător.

Al treilea motiv: încălcarea articolului 106 alineatul (2) din tratat - s-a considerat în mod eronat că erau îndeplinite cerințele din secțiunea 2.9 punctul 52 din Cadrul Uniunii Europene [pentru ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public], și încălcarea articolului 7 alineatele (1), (3) și (5) din Directiva 97/67/CE. Tribunalul a considerat în mod eronat că fondul de compensare îndeplinește cerința nediscriminării în raport cu rata uniformă a contribuției, care se ridică la maximum 2 % din veniturile percepute de prestatorii de servicii universale sau de servicii echivalente, care au obligația să contribuie, astfel încât această rată se aplică în mod uniform ansamblului operatorilor de pe piață, ceea ce are un caracter discriminatoriu din moment ce situația prestatorilor de servicii universale nu este aceeași cu cea a prestatorilor de servicii echivalente. În plus, Tribunalul a considerat în mod eronat că fondul de compensare îndeplinește cerința proporționalității.

În timpul consultării publice pentru modificarea legii, condițiile privind fondul de compensare erau fundamental diferite de cele care au ajuns să fie incluse în lege - Legea privind serviciile poștale – ceea ce înseamnă că nu se poate considera că respectivele condiții privind fondul au fost supuse consultării publice.

Condițiile de finanțare a serviciului universal nu iau în considerare cerința de a verifica dacă costul net suportat reprezintă o sarcină financiară injustă pentru operatorul căruia i s-a încredințat prestarea serviciului universal. Asocierea automată dintre finanțarea serviciului și apariția unei pierderi contabile pentru serviciile universale nu poate fi interpretată ca o îndeplinire a cerințelor din Directiva privind serviciile poștale.

Al patrulea motiv: încălcarea articolului 7 alineatul (1) din Directiva privind serviciile poștale, prin acceptarea finanțării costului serviciului universal printr-un anumit număr de drepturi exclusive și speciale acordate în favoarea Poczta Polska. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva privind serviciile poștale, statele membre nu acordă și nu mențin în vigoare drepturi exclusive sau speciale pentru crearea sau furnizarea de servicii poștale. Or, drepturile exclusive și speciale acordate în favoarea Poczta Polska, contrar constatărilor Tribunalului, în mod evident nu încadrează în lista de excepții din Directiva privind serviciile poștale.

____________