Language of document :

Odvolanie podané 5. júna 2019: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu z 19. marca 2019 v spojených veciach T-282/16 a T-283/16, Inpost Paczkomaty a Inpost/Komisia

(vec C-431/19 P)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Odvolateľka: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (v zastúpení: D. Doktór, radca prawny)

Ďalší účastníci odvolacieho konania: Európska komisia, Poľská republika

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu,

zrušil predmetné rozhodnutie,

zaviazal Komisiu na náhradu trov tohto konania, ako aj konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: porušenie článku 106 ods. 2 Zmluvy – chybné konštatovanie, že boli splnené požiadavky bodu 19 (odsek 2.6) Rámca [Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2011)]; porušenie zásad zmluvy o zadaní verejnej zákazky (zákaz diskriminácie, rovnosť zaobchádzania a zásada transparentnosti) a nesprávny výklad článku 7 ods. 2 smernice 97/67/ES (poštová smernica). Metódy financovania poskytovania univerzálnych služieb uplatňované členskými štátmi musia byť v súlade tak so zásadami zákazu diskriminácie, rovnosti zaobchádzania a transparentnosti (vrátane voľby poskytovateľa univerzálnej poštovej služby v súťaži) vyplývajúcimi z ustanovení ZFEÚ o slobodách na vnútornom trhu, ako aj s článkom 106 ods. 2 ZFEÚ, čo v predmetnej veci nie je splnené.

Druhý odvolací dôvod: Porušenie článku 106 ods. 2 Zmluvy – chybné konštatovanie, že boli splnené požiadavky bodu 14 (odsek 2.2) a bodu 60 (odsek 2.10) Rámca [Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2011)]. Aj keď povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme, ktorá bola zverená poľskej pošte (Poczta Polska), zodpovedá požiadavkám stanoveným v poštovej smernici, nie je nevyhnutné ako dôkaz pre presné zistenie potreby univerzálnej služby uskutočniť verejné konzultácie alebo použiť iný vhodný prostriedok na účely zohľadnenia záujmov používateľov a poskytovateľov služieb.

Tretí odvolací dôvod: Porušenie článku 106 ods. 2 Zmluvy – chybné konštatovanie, že boli splnené požiadavky bodu 52 (odsek 2.9) Rámca [Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2011)], ako aj porušenie článku 7 ods. 1, 3 a 5 smernice 97/67/ES. Všeobecný súd sa nesprávne domnieval, že kompenzačný fond spĺňa požiadavku nediskriminácie v súvislosti s jednotnou maximálnou sadzbou vo výške 2 % z príjmov poskytovateľa univerzálnych služieb alebo s nimi rovnocenných služieb; táto percentuálna sadzba povinných vkladov poskytovateľov platí jednotne pre všetkých účastníkov trhu, čo je diskriminačné, keďže situácia poskytovateľov univerzálnych služieb a situácia poskytovateľov rovnocenných služieb nie je rovnaká. Okrem toho Všeobecný súd nesprávne predpokladal, že kompenzačný fond spĺňa tiež požiadavku proporcionality.

Pri konzultáciách o okolnostiach zmeny zákona sa podmienky kompenzačného fondu značne líšili od podmienok napokon stanovených percentuálnou sadzbou, a teda nemožno predpokladať, že zriadenie fondu bolo predmetom konzultácií.

Podľa predpokladov pre financovanie univerzálnej služby nie je nevyhnutné skúmať, či vzniknuté netto náklady predstavovali neprimeranú záťaž pre poskytovateľa univerzálnej služby. Automatické spájanie financovania služby so vznikom účtovných strát pri univerzálnych službách nemôže byť považované za splnenie požiadaviek poštovej smernice.

Štvrtý odvolací dôvod: Porušenie článku 7 ods. 1 poštovej smernice – akceptovaním skutočnosti, že náklady univerzálnej služby sa financujú viacerými výlučnými a osobitnými právami, ktoré boli priznané poľskej pošte. Podľa článku 7 ods. 1 poštovej smernice členské štáty už neposkytujú na zriadenie a poskytovanie poštových služieb žiadne výlučne alebo osobitné práva ani ich už neudržujú v platnosti. Výlučne alebo osobitné práva priznané poľskej pošte sa však napriek odlišnému názoru Všeobecného súdu nenachádzajú v zozname výnimiek uvedených v poštovej smernici.

____________