Language of document :

Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 26 юли 2019 г. — Irish Ferries Ltd/National Transport Authority

(Дело C-570/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court (Ирландия)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Irish Ferries Ltd

Ответник: National Transport Authority

Преюдициални въпроси

А.    Относно приложимостта на Регламента1

Прилага ли се Регламентът (и по-специално членове 18 и/или 19) в случаите, когато пътниците са направили предварителна резервация и са сключили договори за превоз и пътническите услуги са отменени с предизвестие от поне седем седмици преди планираното заминаване поради закъсняла доставка на нов плавателен съд на оператора на фериботната линия? В това отношение за приложимостта на Регламента релевантни ли са някои (или всички) от следните обстоятелства:

а)    В крайна сметка доставката е забавена с 200 дни;

б)    Операторът на фериботната линия е трябвало да отмени цял сезон за превози;

в)    Не е можело да се намери подходящ алтернативен плавателен съд;

г)    Операторът на фериботната линия е пренасочил към други услуги по превоз по вода или е възстановил средствата на над 20 000 пътници;

д)    Превозите по вода са били по нов маршрут, открит от оператора на фериботната линия, без да има друга подобна алтернативна услуга по маршрута?

Б.    Относно тълкуването на член 18 от Регламента

На този въпрос трябва да се отговори само ако член 18 е приложим.

2)    Възниква ли нов договор за превоз когато даден пътник е пренасочен съгласно член 18, така че правото на обезщетение по член 19 следва да се определя съгласно този нов договор, а не съгласно първоначалния договор за превоз?

3)    а)    В случай че член 18 е приложим и ако услуга по превоз по вода бъде отменена и няма алтернативна услуга по този маршрут (т.е. няма пряка услуга между тези две пристанища), представлява ли „пренасочване до крайното местоназначение“ за целите на член 18 осигуряването на алтернативна услуга по превоз по вода по друг маршрут или маршрути, които са налични и избрани от пътника, включително чрез „комбиниран превоз по земя и вода“ (напр. пътуване от Ирландия до Обединеното кралство с ферибот и след това пътуване с автомобил, като разходите за гориво се възстановяват на пътника от оператора на фериботната линия, до пристанище в Обединеното кралство с връзка до Франция и пътуване от там до Франция, като пътникът избира маршрута на всяка от услугите по превоз по вода? Ако отговорът е отрицателен, какви критерии трябва да се вземат предвид, за да се определи дали дадено пренасочване е „при съпоставими условия“?

3)    б)    Ако по отменения маршрут няма алтернативна услуга по превоз по вода, така че засегнатият пътник не може да бъде транспортиран по вода директно от първоначалното пристанище за качване до крайното местоназначение, както е посочено в договора за превоз, трябва ли превозвачът да заплати всички допълнителни разходи, направени от пътник, който е пренасочен, във връзка с пътуването му към и от новото пристанище за качване и/или към и от новото пристанище по местоназначение?

В.    Относно тълкуването на член 19 от Регламента

4)    а)    Може ли член 19 да се прилага, когато пътуването в действителност вече е било отменено поне седем седмици преди планираното заминаване? Ако член 19 е приложим, той прилага ли се, когато е бил приложен член 18 и пътникът е бил пренасочен без допълнителни разходи и/или средствата са му били възстановени и/или пътникът е избрал по-късна услуга по превоз по вода?

4)    б)    Ако член 19 се прилага, кое е „крайното местоназначение“ за целите на член 19.

5)    Ако член 19 е приложим:

а)    Как се измерва продължителността на закъснението при такива обстоятелства?

б)    Как се изчислява цената по смисъла на член 19 при определяне на дължимия размер на обезщетение и по-специално в него включват ли се разходите, свързани с допълнителни услуги (напр. каюти, клетки за превоз на домашни любимци и първокласни салони)?

Г.    Относно тълкуването на член 20, параграф 4

6)    Ако Регламентът се прилага, тогава обстоятелствата и съображенията, посочени в първия въпрос, представляват ли „извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати дори при вземане на всякакви разумни мерки“ по смисъла на член 20, параграф 4 от Регламента?

Д.    Относно тълкуването на член 24

7)    Член 24 налага ли като задължително условие за всеки пътник, който иска да получи обезщетение по член 19 от Регламента, подаването на жалба в рамките на два месеца от датата на извършване на услугата или от датата, на която услугата е трябвало да бъде извършена?

Е.    Относно тълкуването на член 25

8)    Компетентността на националния компетентен орган, отговорен за прилагането на Регламента, ограничава ли се до превози по вода от пристанищата, посочени в член 25 от Регламента, или може да обхваща и превоза по вода на връщане от пристанището на друга държава членка до държавата на националния компетентен орган?

Ж.    Относно валидността на Решението и на Съобщенията

9)    а)    Кои принципи и разпоредби на правото на Съюза следва да приложи запитващата юрисдикция при преценката на валидността на Решението и/или на Съобщенията на националния орган по прилагането –членове 16, 17, 20 и/или 47 от Хартата и/или принципите на пропорционалност, правна сигурност и равно третиране?

9)    б)    Критерият за допусната явна грешка ли е критерият за необоснованост, който националният съд трябва да приложи?

З.    Относно валидността на Регламент 1177/2010

Този въпрос ще възникне само в зависимост от отговорите на предходните въпроси.

10)    Валиден ли е Регламент (ЕО) № 1177/2010 с оглед на правото на Съюза, имайки предвид по-специално:

а)    Членове 16, 17 и 20 от Хартата?

б)    Фактът, че въздушните превозвачи нямат задължение за заплащане на обезщетение, ако информират пътника за отмяната минимум две седмици преди началото на полета по разписание (член 5, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент (ЕО) № 261/2004)2 ?

в)    Принципите на пропорционалност, правна сигурност и равно третиране?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 334, 2010 г., стр. 1).

2 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218)