Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 26.7.2019 – Irish Ferries Ltd v. National Transport Authority

(Asia C-570/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Irish Ferries Ltd

Vastaaja: National Transport Authority

Ennakkoratkaisukysymykset

A.    Asetuksen sovellettavuus1

1)    Sovelletaanko asetusta (erityisesti sen 18 ja/tai 19 artiklaa) tilanteeseen, jossa matkustajat ovat tehneet ennakkovarauksia ja kuljetussopimuksia ja jossa matkustajaliikennepalvelut peruutetaan ilmoittamalla siitä vähintään seitsemän viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa sen takia, että lauttaliikenteen harjoittajan uuden aluksen toimitus viivästyy? Onko asetuksen soveltamisen kannalta merkitystä jollakin (tai kaikilla) seuraavista seikoista?

a.    Aluksen toimitus viivästyi lopulta 200 päivää.

b.    Lauttaliikenteen harjoittajan oli peruutettava koko liikennöintikausi.

c.    Sopivaa vaihtoehtoista alusta ei ollut saatavilla.

d.    Lauttaliikenteen harjoittaja vaihtoi yli 20 000 matkustajan varauksen eri laivareitille tai palautti heille lipun hinnan.

e.    Kyseessä oleva reitti oli lauttaliikenteen harjoittajan avaama uusi laivareitti, jolla ei ollut tarjolla vastaavanlaista muuta liikennepalvelua.

B.    Asetuksen 18 artiklan tulkinta

Tähän kysymykseen on tarpeen vastata vain, jos 18 artiklaa sovelletaan.

2)    Jos matkustajalle tarjotaan uusi matkareitti 18 artiklan mukaisesti, syntyykö siinä yhteydessä uusi kuljetussopimus, niin että oikeus korvaukseen 19 artiklan mukaisesti määritetään kyseisen uuden sopimuksen mukaisesti eikä alkuperäisen kuljetussopimuksen mukaisesti?

3) a.    Jos 18 artiklaa sovelletaan ja jos matka peruuntuu eikä kyseisellä reitillä ole vaihtoehtoista liikennepalvelua (eli suoraa yhteyttä kyseisten kahden sataman välillä), täyttyykö 18 artiklassa tarkoitettu ”uusi matkareitti – – lopulliseen määräpaikkaan”, jos matkustajalle tarjotaan vaihtoehtoinen matka jollain muulla käytettävissä olevalla reitillä tai useammalla reitillä matkustajan valinnan mukaan, myös maayhteyttä käyttämällä (esim. matkustamalla Irlannista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan autolautalla, jolloin matkaa jatketaan ajamalla Yhdistyneen kuningaskunnan satamaan, josta on lauttayhteys Ranskaan, siten että lauttaliikenteen harjoittaja korvaa matkustajalle polttoainekulut, ja matkustaja valitsee itse jokaisen lauttamatkan)? Jos ei täyty, mitä perusteita käytetään sen määrittämiseen, onko uusi matkareitti laadittu ”vastaavin ehdoin”?

b.    Jos peruuntuneella reitillä ei ole vaihtoehtoista liikennepalvelua eikä peruuntumisesta kärsinyttä matkustajaa siten voida reitittää suoralle purjehdusmatkalle alukseen nousemiseen tarkoitetusta alkuperäisestä satamasta lopulliseen määräpaikkaan kuljetussopimuksen mukaisesti, onko liikenteenharjoittajan maksettava mahdolliset lisäkulut, joita uuden matkareitin saaneelle matkustajalle koituu matkustamisesta alukseen nousemiseen tarkoitettuun uuteen satamaan ja sieltä pois sekä/tai uuteen määräsatamaan tai sieltä pois?

C.    Asetuksen 19 artiklan tulkinta

4) a.    Voidaanko 19 artiklaa soveltaa, kun matka on tosiasiassa peruutettu jo vähintään seitsemän viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa? Jos 19 artiklaa sovelletaan, sovelletaanko sitä, jos 18 artiklaa on sovellettu ja matkustajalle on tarjottu uusi matkareitti lisäkuluitta ja/tai palautettu lipun hinta ja/tai matkustaja on valinnut myöhäisemmän matkan?

b.    Jos 19 artiklaa sovelletaan, mikä on ”lopullinen määräpaikka” 19 artiklaa sovellettaessa?

5)    Jos 19 artiklaa voidaan soveltaa,

a.    miten viivästymisaika mitataan tällaisissa olosuhteissa

b.    miten 19 artiklassa tarkoitettu hinta on laskettava, kun määritetään maksettavan korvauksen tasoa, ja onko siihen erityisesti sisällytettävä lisäpalveluihin (esim. hyttiin, lemmikkieläintiloihin tai premium lounge -tiloihin) liittyvät kustannukset?

D.    20 artiklan 4 kohdan tulkinta

6)    Jos asetusta sovelletaan, vastaavatko ensimmäisessä kysymyksessä esitetyt olosuhteet ja näkökohdat asetuksen 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksellisia olosuhteita, ”joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu”?

E.    24 artiklan tulkinta

7)    Vaikuttaako asetuksen 24 artikla siten, että matkustajalle, joka haluaa hyötyä asetuksen 19 artiklan mukaisesta korvauksesta, asetetaan pakollinen velvoite tehdä valitus kahden kuukauden kuluessa siitä, kun palvelu suoritettiin tai kun se olisi pitänyt suorittaa?

F.    25 artiklan tulkinta

8)    Onko asetuksen täytäntöönpanosta vastaavan kansallisen toimivaltaisen elimen toimivalta rajoitettu matkoihin, joihin käytetään asetuksen 25 artiklan mukaisia satamia, vai voiko se ulottua myös paluumatkaan toisen jäsenvaltion satamasta kansallisen toimivaltaisen elimen valtioon?

G.    Päätöksen ja kehotusten pätevyys

9) a.    Mitä Euroopan unionin oikeuden periaatteita ja sääntöjä kansallisen tuomioistuimen olisi sovellettava arvioidessaan kansallisen täytäntöönpanoelimen päätöksen ja/tai kehotusten pätevyyttä, kun otetaan huomioon perusoikeuskirjan2 16, 17, 20 ja/tai 47 artiklaan ja/tai oikeasuhteisuuden, oikeusvarmuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet?

b.    Kansallisen tuomioistuimen olisi arvioitava kohtuuttomuutta, mutta onko kyseessä ilmeisen virheen arviointi?

H.    Asetuksen 1177/2010 pätevyys

Tämän kysymyksen esittäminen riippuu edellisiin kysymyksiin saaduista vastauksista.

10)    Onko asetus 1177/2010 unionin oikeuden mukaan pätevä, kun otetaan erityisesti huomioon

a.    perusoikeuskirjan 16, 17 ja 20 artikla

b.    se tosiseikka, että lentoliikenteen harjoittajan ei tarvitse maksaa korvausta, jos matkustajalle on ilmoitettu peruutuksesta vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa (asetuksen (EY) N:o 261/20043 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohta)

c.    oikeasuhteisuuden, oikeusvarmuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet?

____________

1 Matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 24.11.2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010 (EUVL 2010, L 334, s. 1).

2 Euroopan unionin perusoikeuskirja (EUVL 2012, C 326, s. 391).

3 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).