Language of document :

2019 m. liepos 26 d. High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Irish Ferries Ltd / National Transport Authority

(Byla C-570/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Airija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Irish Ferries Ltd 

Atsakovė: National Transport Authority

Prejudiciniai klausimai

Reglamento taikymas1

1. Ar reglamentas (ypač jo 18 ir (arba) 19 straipsniai) taikomas tokiomis aplinkybėmis, kai keleiviai padarė išankstinius užsakymus ir sudarė vežimo sutartis, taip pat kai keleivių vežimo paslaugos atšaukiamos iki numatyto išvykimo likus ne mažiau kaip septynioms savaitėms, nes kelto operatoriui pavėluota pristatyti naują laivą? Ar šiuo atžvilgiu su reglamento taikymu yra susijęs kuris nors aspektas (ar visi aspektai):

a)    paslauga galiausiai buvo suteikta pavėlavus 200 dienų;

b)    kelto operatorius turėjo atšaukti visus atitinkamo sezono reisus;

c)    nebuvo galima įsigyti jokio kito tinkamo laivo;

d)    keltų operatorius daugiau kaip 20 000 keleivių iš naujo užsakė kitus reisus arba grąžino už bilietus sumokėtus pinigus;

e)    reisai buvo vykdomi nauju maršrutu, kurį atidarė kelto operatorius, neteikiantis šiame maršrute panašios alternatyvios paslaugos?

B.    Reglamento 18 straipsnio aiškinimas

Atsakyti į šį klausimą reikia tik tuo atveju, jei galima taikyti 18 straipsnį.

2. Jei keleivio maršrutas pakeičiamas pagal 18 straipsnį, ar sudaroma nauja vežimo sutartis ir todėl teisė į kompensaciją pagal 19 straipsnį turi būti nustatyta pagal šią naują sutartį, o ne pagal pradinę vežimo sutartį?

3a. Jei taikomas 18 straipsnis, ar tuomet, kai atšaukiamas reisas ir šiuo maršrutu neteikiama alternatyvi paslauga (t. y. tarp šių dviejų uostų nėra tiesioginio susisiekimo), alternatyvų reisą kitu galimu maršrutu ar maršrutais, kuriuos pasirinko keleivis, įskaitant „jungiamąjį sausumos maršrutą“ (pvz., keliaujant iš Airijos į Jungtinę Karalystę keltu, tada važiuojant transporto priemone, kai kuro išlaidas atlygina kelto operatorius, į JK uostą, iš kurio galima nuplaukti į Prancūziją, o tada iš ten plaukiant į Prancūziją, kai keleivis gali pasirinkti bet kurį reisą), galima laikyti „vyk[imu] į galutinę atvykimo vietą kitu maršrutu“, kaip tai suprantama pagal 18 straipsnį? Jeigu ne, kokie kriterijai turi būti taikomi nustatant, ar pakeistu maršrutu vykstama „panašiomis kelionės sąlygomis“?

3b. Jei atšauktame maršrute nėra alternatyvaus reiso ir todėl nukentėjęs keleivis negali tiesiogiai nuplaukti iš pradinio įlaipinimo uosto į galutinę atvykimo vietą, kaip nurodyta vežimo sutartyje, ar vežėjas privalo apmokėti papildomas išlaidas, kurios susidaro keleiviui keliaujant pakeistu maršrutu į naują įlaipinimo uostą ir iš jo ir (arba) į naują galutinį atvykimo uostą ir iš jo?

C.    Reglamento 19 straipsnio aiškinimas

4a. Ar 19 straipsnis gali būti taikomas, kai kelionė faktiškai jau buvo atšaukta likus ne mažiau kaip septynioms savaitėms iki numatyto išvykimo? Jei 19 straipsnis taikomas, ar jis taikomas, kai buvo taikomas 18 straipsnis ir keleivis buvo nukreiptas pakeistu maršrutu be papildomų išlaidų ir (arba) gavo kompensaciją ir (arba) pasirinko vėlesnį reisą?

4b. Jei taikomas 19 straipsnis, kas yra „galutinė atvykimo vieta“ pagal 19 straipsnį?

5. Jei 19 straipsnis gali būti taikomas:

a)    kaip tokiomis aplinkybėmis nustatoma vėlavimo trukmė?

b)    Kaip pagal 19 straipsnį turi būti apskaičiuojama kaina, kai vertinamas mokėtinos kompensacijos dydis ir, pirmiausia, ar tokiu atveju atsižvelgiama į išlaidas, susijusias su papildomomis paslaugomis (pvz., kajutėmis, gyvūnų pervežimu ir pirmos klasės keleivių laukiamosiomis salėmis)?

D.    20 straipsnio 4 dalies aiškinimas

6. Jeigu reglamentas taikomas, ar tuomet 1 klausime nurodytos aplinkybės ir motyvai laikytini „ypating[omis] aplinkybė[mis], kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių“ reglamento 20 straipsnio 4 dalies tikslais?

E.    24 straipsnio aiškinimas

7. Ar pagal 24 straipsnį bet kuriam keleiviui, siekiančiam gauti kompensaciją pagal reglamento 19 straipsnį, nustatoma privaloma pareiga pateikti skundą per du mėnesius nuo tos dienos, kai paslauga buvo suteikta arba turėjo būti suteikta?

F.    25 straipsnio aiškinimas

8. Ar nacionalinės kompetentingos institucijos, atsakingos už reglamento įgyvendinimą, jurisdikcija apsiriboja reisais, susijusiais su reglamento 25 straipsnyje nurodytais uostais, o gal ji taip pat gali apimti grįžimo reisą iš kitos valstybės narės uosto į nacionalinės kompetentingos institucijos valstybės uostą?

G.    Sprendimo ir pranešimų galiojimas

9a. Kokius ES teisės principus ir taisykles turėtų taikyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, vertindamas nacionalinės įgyvendinimo užtikrinimo įstaigos sprendimo ir (arba) pranešimų galiojimą pagal Chartijos2  16, 17, 20 ir (arba) 47 straipsnius ir (arba) proporcingumo, teisinio tikrumo ir vienodo požiūrio principus?

9b. Ar nacionalinis teismas turėtų taikyti pagrįstumo tikrinimą, jei padaryta akivaizdi klaida?

H.    Reglamento 1177/2010 galiojimas

Šis klausimas kyla tik atsižvelgiant į atsakymus į ankstesnius klausimus.

10. Ar ES teisės požiūriu Reglamentas 1177/2010 galioja visų pirma atsižvelgiant į:

a)    Chartijos 16, 17 ir 20 straipsnius?

b)    Aplinkybę, kad oro vežėjai neprivalo išmokėti kompensacijos, jei jie oro transporto keleiviams praneša apie atšauktą skrydį mažiausiai prieš dvi savaites iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko (Reglamento 261/20043 5 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis)?

c)    Proporcingumo, teisinio tikrumo ir vienodo požiūrio principus?

____________

1 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 334, 2010, p. 1.)

2     Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (OL C 326, 2012, p. 391).

3     2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10)