Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Irlanda) la 26 iulie 2019 – Irish Ferries Ltd/National Transport Authority

(Cauza C-570/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court (Irlanda)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Irish Ferries Ltd

Pârâtă: National Transport Authority

Întrebările preliminare

A.    Aplicabilitatea regulamentului1

Regulamentul (în special articolele 18 și/sau 19) se aplică în cazul în care pasagerii au făcut rezervări anticipate și au încheiat contracte de transport și în cazul în care serviciile de transport de pasageri sunt anulate cu un preaviz de cel puțin șapte săptămâni înainte de plecarea programată din cauza întârzierii în livrarea către operatorul de transport cu feribotul a unei nave noi? În această privință, sunt relevante pentru aplicabilitatea regulamentului oricare dintre următoarele aspecte (sau toate acestea):

livrarea a fost, în cele din urmă, întârziată cu 200 de zile;

operatorul de transport cu feribotul a trebuit să anuleze un sezon complet de călătorii;

nu s-a putut obține nicio altă navă adecvată;

pentru peste 20 000 de pasageri au fost făcute noi rezervări de către operatorul de transport cu feribotul pentru diferite călătorii sau costul biletelor le-a fost rambursat;

călătoriile erau operate pe o nouă rută deschisă de operatorul de transport cu feribotul, cu precizarea că nu exista niciun serviciu alternativ similar pe ruta respectivă?

B.    Interpretarea articolului 18 din regulament

Este necesar să se răspundă la această întrebare numai în cazul în care articolul 18 este susceptibil să se aplice.

În cazul în care un călător este redirecționat în conformitate cu articolul 18, se încheie un nou contract de transport, astfel încât dreptul la despăgubiri prevăzut la articolul 19 urmează să fie stabilit în conformitate cu respectivul contract nou, mai degrabă decât cu contractul de transport inițial?

a)    În cazul în care articolul 18 este aplicabil, atunci când o călătorie este anulată și nu exista niciun serviciu alternativ care să opereze pe ruta respectivă (și anume, niciun serviciu direct între cele două porturi), oferirea unei alternative de călătorie pe orice altă rută sau rute disponibile și aleasă sau alese de către pasager, inclusiv pe punte terestră [landbridge] (de exemplu, deplasarea de pe teritoriul Irlandei către Regatul Unit cu feribotul, iar apoi cu o mașină, costul combustibilului fiind rambursat pasagerului de către operatorul de transport cu feribotul, către un port din Regatul Unit de unde există o legătură către Franța, călătorind de acolo către Franța, pasagerul alegând fiecare dintre călătorii) echivalează cu „redirecționarea către destinația finală” în sensul articolului 18? În caz contrar, ce criterii trebuie utilizate pentru a stabili dacă o redirecționare are loc „în condiții de transport comparabile”?

b)    În cazul în care nu există o alternativă de călătorie pe ruta anulată, astfel încât pasagerul afectat nu poate beneficia de o călătorie directă de la portul inițial de îmbarcare până la destinația finală, astfel cum este prevăzut în contractul de transport, transportatorul este obligat să plătească toate costurile suplimentare suportate de un pasager redirecționat pentru a se deplasa către și dinspre noul port de îmbarcare și/sau către și dinspre noul port de destinație?

C.    Interpretarea articolului 19 din regulament

a)    Articolul 19 se poate aplica atunci când călătoria a fost deja efectiv anulată cu cel puțin șapte săptămâni înainte de plecarea programată? În cazul în care se aplică articolul 19, acest articol se aplică și în cazul în care s-a aplicat articolul 18, iar pasagerul a fost redirecționat fără costuri suplimentare și/sau a beneficiat de rambursare și/sau a ales o călătorie ulterioară?

b)    În cazul în care se aplică articolul 19, care este „destinația finală” în sensul articolului 19?

În cazul în care articolul 19 poate să se aplice:

Cum se măsoară perioada de întârziere în astfel de circumstanțe?

Cum se calculează prețul în sensul articolului 19 atunci când se stabilește nivelul despăgubirii care trebuie plătite și, în special, include costurile care se raportează la suplimente (de exemplu, cabine, cuști pentru câini și saloane premium)?

Interpretarea articolului 20 alineatul (4)

În cazul în care regulamentul se aplică, circumstanțele și considerațiile evidențiate în cadrul primei întrebări sunt considerate „circumstanțe extraordinare [...] care nu ar fi putut fi evitate chiar dacă ar fi fost luate toate măsurile rezonabile” în sensul articolului 20 alineatul (4) din regulament?

Interpretarea articolului 24

Articolul 24 are efectul de a impune oricărui pasager care dorește să beneficieze de o despăgubire în temeiul articolului 19 din regulament obligația absolută de a depune o plângere în termen de două luni de la data la care a fost prestat sau ar fi trebuit să fie prestat serviciul?

Interpretarea articolului 25

Jurisdicția organismului național competent responsabil cu aplicarea regulamentului este limitată la călătorii care implică porturile menționate la articolul 25 din regulament sau se poate extinde și asupra călătoriei de întoarcere din portul unui alt stat membru în statul organismului național competent?

Validitatea deciziei și a notificărilor

a)    Care sunt principiile și normele de drept al Uniunii pe care instanța de trimitere ar trebui să le aplice în aprecierea validității deciziei și/sau a notificărilor transmise de organismul național de aplicare a legii în raport cu articolele 16, 17, 20 și/sau 47 din cartă2 și/sau principiile proporționalității, securității juridice și egalității de tratament?

b)    Testul privind caracterul nerezonabil care ar trebui aplicat de instanța națională este cel al erorii vădite?

Validitatea Regulamentului 1177/2010

Această întrebare va prezenta pertinență numai în funcție de răspunsurile la întrebările anterioare.

Regulamentul (CE) nr. 1177/2010 este valid din punctul de vedere al dreptului Uniunii, având în vedere în special:

Articolele 16, 17 și 20 din cartă?

Faptul că operatorii de transport aerian nu au nicio obligație de a plăti despăgubiri în cazul în care informează pasagerii cu privire la anulare cu cel puțin două săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută [articolul 5 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul nr. 261/20043 ]?

Principiile proporționalității, securității juridice și egalității de tratament?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO 2010, L 334, p. 1).

2     Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (JO 2012, C 326, p. 391).

3     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).