Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 26. júla 2019 – Irish Ferries Ltd/National Transport Authority

(vec C-570/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Irish Ferries Ltd

Odporca: National Transport Authority

Prejudiciálne otázky

Uplatniteľnosť nariadenia1

Uplatňuje sa nariadenie (najmä články 18 a/alebo 19) za okolností, keď cestujúci vykonali rezervácie vopred a uzavreli zmluvy o preprave a keď je osobná doprava zrušená s oznámením najmenej sedem týždňov vopred pred plánovaným odchodom z dôvodu omeškania s dodaním nového plavidla prevádzkovateľovi trajektov? Sú v tejto súvislosti niektoré (prípadne všetky) z nasledujúcich skutočností relevantné pre uplatniteľnosť nariadenia:

a.    dodanie sa nakoniec oneskorilo o 200 dní;

b.    prevádzkovateľ trajektov musel zrušiť celú sezónu plavieb;

c.    nebolo možné získať žiadne alternatívne plavidlo;

d.    prevádzkovateľ trajektov vykonal náhradnú rezerváciu pre viac ako 20 000 cestujúcich na iné plavby alebo im vrátil zaplatené cestovné;

e.    plavby sa uskutočňovali na novej trase otvorenej prevádzkovateľom trajektov a na tejto trase neexistovala podobná alternatívna služba?

B.    Výklad článku 18 nariadenia

Na túto otázku je potrebné odpovedať, iba ak je článok 18 uplatniteľný. Ak je cestujúci presmerovaný v súlade s článkom 18, vzniká nová zmluva o preprave, z ktorej vyplýva, že právo na náhradu škody podľa článku 19 sa má určiť v súlade s touto novou zmluvou, a nie podľa pôvodnej zmluvy o preprave?

a)    Ak je článok 18 uplatniteľný a ak dôjde k zrušeniu plavby a na tejto trase neexistuje žiadna alternatívna služba (t. j. žiadne priame spojenie medzi týmito dvoma prístavmi), predstavuje poskytnutie náhradnej plavby na akejkoľvek inej dostupnej trase alebo trasách zvolených cestujúcim, vrátane „pozemného mosta“ (napr. cesta z Írska do Spojeného kráľovstva trajektom a následná cesta vozidlom, s nákladmi na palivo preplatenými cestujúcemu prevádzkovateľom trajektov, do prístavu v Spojenom kráľovstve s napojením na Francúzsko a odtiaľ do Francúzska, pričom cestujúci má právo voľby trasy) „presmerovanie do konečného cieľového miesta“ na účely článku 18? Ak nie, aké kritériá sa majú použiť na určenie toho, či ide o presmerovanie „za porovnateľných podmienok“?

3    b)    V prípade, že neexistuje žiadna alternatívna plavba na zrušenej trase, v rámci ktorej by bolo možné poškodeného cestujúceho umiestniť na priamu plavbu z pôvodného prístavu nalodenia do konečného cieľového miesta v zmysle zmluvy o preprave, je dopravca povinný uhradiť všetky dodatočné príplatky, ktoré cestujúcemu vznikli v súvislosti s presmerovaním do nového prístavu nalodenia a z neho a/alebo do nového cieľového miesta a z neho?

C.    Výklad článku 19 nariadenia

a)    Môže sa článok 19 uplatniť, keď už bola plavba v skutočnosti zrušená najmenej sedem týždňov pred plánovaným odchodom? Ak sa článok 19 uplatní, uplatní sa aj vtedy, ak sa uplatnil článok 18 a cestujúci bol presmerovaný bez dodatočných príplatkov a/alebo kompenzovaný a/alebo si vybral neskoršiu plavbu?

4    b)    Ak sa článok 19 uplatňuje, čo predstavuje „konečné cieľové miesto“ na účely článku 19?

Ak je článok 19 uplatniteľný:

a.    ako sa má za takýchto okolností merať doba omeškania?

b.    ako sa má pri určovaní výšky náhrady škody vypočítať cena v zmysle článku 19 a zahŕňa táto náhrada škody náklady spojené s doplnkovými službami (napr. kajuty, opatrovanie a prémiové salóny pre cestujúcich)?

D.    Výklad článku 20 ods. 4

Ak sa nariadenie uplatňuje, predstavujú okolnosti uvedené v prvej otázke „mimoriadne okolnosti, ktorým by sa nedalo zabrániť ani vtedy, ak by sa prijali všetky primerané opatrenia“ na účely článku 20 ods. 4 nariadenia?

E.    Výklad článku 24

Má článok 24 za následok uloženie záväznej povinnosti každému cestujúcemu, ktorý chce využiť náhradu podľa článku 19 nariadenia, podať sťažnosť do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa služba poskytla alebo mala poskytnúť?

F.    Výklad článku 25

Je jurisdikcia príslušného vnútroštátneho orgánu zodpovedného za presadzovanie nariadenia obmedzená na plavby do prístavov uvedených v článku 25 nariadenia, alebo sa môže rozšíriť aj na spiatočnú plavbu z prístavu iného členského štátu do štátu príslušného vnútroštátneho orgánu?

G.    Výklad rozhodnutia a oznámení

Aké zásady a pravidlá práva Únie by mal vnútroštátny súd uplatniť pri posudzovaní platnosti rozhodnutia a/alebo oznámení vnútroštátneho orgánu zodpovedného za presadzovanie s ohľadom na článok 16, 17, 20 a/alebo 47 charty2 a/alebo zásady proporcionality, právnej istoty a rovnakého zaobchádzania?

9    b)    Je kritérium neprimeranosti, ktoré by mal vnútroštátny súd uplatniť, kritériom, pri ktorom došlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu?

H.    Výklad nariadenia 1177/2010

Táto otázka vzniká iba v závislosti od odpovedí na predchádzajúce otázky. Je nariadenie 1177/2010 platné z hľadiska práva Únie, najmä so zreteľom na:

a.    články 16, 17 a 20 Charty?

b.    skutočnosť, že leteckí dopravcovia nemajú povinnosť zaplatiť náhradu, ak informujú cestujúceho o zrušení letu aspoň dva týždne pred plánovaným časom odletu [článok 5 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia č. 261/20043 ]?

c.    zásady proporcionality, právnej istoty a rovnakého zaobchádzania?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 2010, s. 1)

2 Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 2012, s. 391)

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1)