Language of document :

Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство), постъпило на 30 юли 2019 г. — R (по жалба на Association of Independent Meat Suppliers и др.)/The Food Standards Agency

(Дело C-579/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство)

Страни в главното производство

Жалбоподател: R (по жалба на Association of Independent Meat Suppliers и др.)

Ответник: The Food Standards Agency

Преюдициални въпроси

Допускат ли Регламенти (ЕО) № 854/20041 и № 882/20042 въвеждането на процедура, при която съгласно член 9 от Food Safety Act 1990 (Закон за безопасност на храните от 1990 г.) Justice of the Peace (мировият съдия) решава, по същество и въз основа на показания на експерти на всяка от страните, дали кланичните трупове не отговарят на изискванията за безопасност на храните?

Поставя ли Регламент (ЕО) № 882/2004 право на обжалване в зависимост от решение на официален ветеринарен лекар съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 854/2004, че месото от кланичен труп е негодно за консумация от човека, и ако той въвежда такова изискване, какъв подход следва да се възприеме в производството по жалбата, за да се разгледа по същество решението, взето от официалния ветеринарен лекар?

____________

1 Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 2004 г., стр. 206; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 56, стр. 132).

2 Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 58, стр. 216).