Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 30.7.2019 – R (Association of Independent Meat Suppliersin ym:n hakemuksesta) v. Food Standards Agency

(asia C-579/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court of the United Kingdom

Pääasian asianosaiset

Valittajat: R (Association of Independent Meat Suppliersin ym:n hakemuksesta)

Vastapuoli: Food Standards Agency

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko asetukset (EY) N:o 854/20041 ja (EY) N:o 882/20042 esteenä menettelylle, jolla vuoden 1990 elintarviketurvallisuuslain (Food Safety Act 1990) 9 §:n mukaisesti rauhantuomari päättää aineellisesti ja osapuolien kutsumien asiantuntijoiden esittämän näytön perusteella, täyttääkö ruho elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat vaatimukset?

Edellytetäänkö asetuksessa (EY) N:o 882/2004 oikeutta hakea muutosta virkaeläinlääkärin asetuksen (EY) N:o 854/2004 5 artiklan 2 kohdan nojalla tekemään päätökseen, että ruhon liha ei kelpaa ihmisravinnoksi, ja jos edellytetään, miten virkaeläinlääkärin tekemän päätöksen oikeellisuus olisi arvioitava tällaisen muutoksenhaun yhteydessä?

____________

1 Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 (EUVL 2004, L 139, s. 206).

2 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston Asetu (EY) N:o 882/2004 (EUVL 2004, L 165, s. 1).