Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 30. jūlijā iesniedza Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) – R (par Association of Independent Meat Suppliers un citu pieteikumu)/The Food Standards Agency

(Lieta C-579/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste)

Pamatlietas puses

Prasītājs: R (par Association of Independent Meat Suppliers un citu pieteikumu)

Atbildētāja: The Food Standards Agency

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Regulām (EK) Nr. 854[/2004]1 un Nr. 882[/2004]2 netiek pieļauta procedūra, atbilstoši kurai Justice of the Peace [miera tiesnesis] saskaņā ar Food Safety Act 1990 [1990. gada Likuma par pārtikas nekaitīgumu] 9. sadaļu pieņem lēmumu lietā pēc būtības un, pamatojoties uz ziņojumiem, kurus snieguši katra lietas dalībnieka pieaicinātie eksperti, izlemj, vai liemenis neatbilst pārtikas nekaitīguma prasībām?

Vai ar Regulu (EK) Nr. 882[/2004] ir piešķirtas pārsūdzības tiesības attiecībā uz valsts pilnvarotā veterinārārsta lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 854[/2004] 5. panta 2. punktu, par to, ka liemeņa gaļa nav derīga lietošanai pārtikā, un, ja tas tā ir, kāda pieeja būtu jāpiemēro, pārskatot valsts pilnvarotā veterinārārsta lēmuma pamatotību pārsūdzībā šādā lietā?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 854/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (OV 2004, L 139, 206. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV 2004, L 165, 1. lpp.).