Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 30 juni 2019 – R (på anmodan av Association of Independent Meat Suppliers och en annan part) mot The Food Standards Agency

(Mål C-579/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket)

Parter i det nationella målet

Klagande: R (på anmodan av Association of Independent Meat Suppliers och en annan part)

Motpart: The Food Standards Agency

Tolkningsfrågor

Utgör förordningarna (EG) nr [854/2004]1 och [882/2004]2 hinder mot ett förfarande enligt vilket en fredsdomare med stöd av section 9 i Food Safety Act 1990 (1990 års lag om livsmedelssäkerhet), på grundval av sakförhållandena i ärendet och utlåtanden av sakkunniga som åberopats av respektive part, fattar beslut om huruvida en slaktkropp uppfyller kraven på livsmedelssäkerhet?

Föreskriver förordning (EG) nr [882/2004] en rätt att överklaga ett beslut som fattas av en officiell veterinär i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr [854/2004] om att köttet från en slaktkropp är otjänligt som livsmedel och, om så är fallet, vilket tillvägagångssätt bör vid ett överklagande av ett sådant ärende användas vid bedömningen av om den officiella veterinärens beslut är välgrundat?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, s. 206).

2 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, s. 1).