Language of document :

Valitus, jonka Inpost S.A.on tehnyt 5.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-282/16 ja T-283/16, Inpost Paczkomaty ja Inpost v. komissio, 19.3.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-432/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Valittaja: Inpost S.A. (edustaja: W. Knopkiewicz, radca prawny)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Puolan tasavalta

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen tuomio on kumottava

päätös on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan kaikki tähän oikeudenkäyntiin ja unionin yleisessä tuomioistuimessa käytyyn oikeudenkäyntiin liittyvät oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: SEUT 106 artiklan 2 kohdan virheellinen soveltaminen – virheellinen toteamus julkisesta palvelusta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevien Euroopan unionin puitteiden (2011) (jäljempänä puitteet) 19 kohdasta ilmenevien edellytysten täyttymisestä, julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekemistä koskevien perussopimuksen periaatteiden (syrjintäkielto, yhdenvertaisen kohtelun periaate ja avoimuusperiaate) loukkaaminen sekä direktiivin 97/67/EY (postidirektiivi) 7 artiklan 2 kohdan virheellinen soveltaminen.

Jäsenvaltioiden yleispalvelujen rahoittamiseksi käyttämien menetelmien (mukaan lukien postin yleispalvelun tarjoajan valinta kilpailumenettelyssä) on oltava sopusoinnussa sekä EUT-sopimuksen sisämarkkinoiden vapauksiin liittyvistä määräyksistä johdettavien syrjimättömyyttä, avoimuutta ja yhdenvertaista kohtelua koskevien periaatteiden että SEUT 106 artiklan 2 kohdan kanssa, mitä nyt käsiteltävässä asiassa ei ole tapahtunut.

Toinen valitusperuste: SEUT 106 artiklan 2 kohdan virheellinen soveltaminen – virheellinen toteamus puitteiden 14 kohdasta (luku 2.1) ja 60 kohdasta (luku 2.10) ilmenevien edellytysten täyttymisestä. Vaikka Puolan postille (Poczta Polska) siirretty julkista palvelua koskeva velvollisuus vastaisi postidirektiivissä asetettuja vaatimuksia, tämä ei poista tarvetta järjestää yleinen kuuleminen tai käyttää muita keinoja käyttäjien ja palveluntarjoajien etujen huomioon ottamiseksi sen toteamiseksi, että julkista palvelua koskevat vaatimukset on otettu asianmukaisesti huomioon.

Kolmas valitusperuste: SEUT 106 artiklan 2 kohdan virheellinen soveltaminen – virheellinen toteamus puitteiden 52 kohdasta (luku 2.9) ilmenevien edellytysten täyttymisestä sekä direktiivin 97/67/EY 7 artiklan 1, 3 ja 5 kohdan virheellinen soveltaminen. Unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että korvausrahasto täyttää syrjimättömyysvelvoitteen yleispalvelun tai vastaavien palvelujen tarjoajan tuloista laskettavan yhtenäisen 2 prosentin enimmäisosuuden osalta; kyseinen prosenttiosuus, josta tarjoajat vastaavat, on samansuuruinen kaikilta markkinatoimijoilta, mikä on syrjivää, koska yleispalvelun tarjoajan ja sitä vastaavien palvelujen tarjoajan tilanne ei ole sama. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että korvausrahasto täyttää myös oikeasuhteisuutta koskevan velvoitteen.

Lainmuutokseen liittyvistä kuulemisista johtuvista syistä korvausrahaston ehdot poikkeavat valittajan mukaan olennaisesti postilaissa lopulta vahvistetuista ehdoista, joten ei voida katsoa, että rahaston perustaminen olisi ollut kuulemisten aiheena.

Yleispalvelun rahoittamista koskevien edellytysten mukaan ei ole välttämätöntä tarkastaa, merkitsevätkö vastattavaksi jäävät nettokustannukset kohtuutonta rasitetta yleispalvelun tarjoajalle. Palvelun rahoittamisen automaattista kytkemistä yleispalvelun tarjoamisesta aiheutuviin tappioihin ei voida ymmärtää siten, että se riittäisi täyttämään postidirektiivin mukaiset vaatimukset.

Neljäs valitusperuste: postidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan virheellinen soveltaminen, koska unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi sen, että yleispalvelun kustannukset rahoitetaan lukuisilla yksinomaisilla ja erityisillä oikeuksilla, jotka Puolan postille myönnetään. Postidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot eivät voi enää myöntää postipalvelujen aloittamista tai suorittamista varten yksinomaisia tai erityisiä oikeuksia eikä myöskään pitää niitä voimassa. Puolan postille myönnetyt erityiset ja yksinomaiset oikeudet eivät unionin yleisen tuomioistuimen näkemyksen vastaisesti selvästikään kuulu postidirektiivissä säädettyihin poikkeuksiin.

____________