Language of document :

Žalba koju je 5. lipnja 2019. podnio Inpost S.A. protiv presude Općeg suda od 19. ožujka 2019. u spojenim predmetima T-282/16 i T-283/16, Inpost Paczkomaty i Inpost protiv Komisije

(predmet C-432/19 P)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Žalitelj: Inpost S.A. (zastupnik: W. Knopkiewicz, radca prawny)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Republika Poljska

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine presudu Općeg suda;

poništi odluku;

naloži Komisiji snošenje troškova ovog postupka i postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: povreda članka 106. stavka 2. Ugovora – pogrešno utvrđenje ispunjenja zahtjeva iz točke 19. (Odjeljak 2.6) Okvira [Europske unije za državne potpore u obliku naknade za javne usluge (2011)], povreda načela Ugovora u području javne nabave (zabrana diskriminacije, jednako postupanje- i obveza transparentnosti) te pogrešno tumačenje članka 7. stavka 2. Direktive 97/67/EZ (Direktiva o pošti).

Metode koje države članice primjenjuju za financiranje pružanja univerzalnih usluga moraju biti u skladu s načelima nediskriminacije, transparentnosti i jednakog postupanja koja proizlaze iz odredaba UFEU-a o slobodama unutarnjeg tržišta (uključujući izbor pružatelja univerzalne poštanske usluge putem natječaja) i člankom 106. stavkom 2. UFEU-a, što u predmetnom slučaju nije bio slučaj.

Drugi žalbeni razlog: povreda članka 106. stavka 2. Ugovora – pogrešno utvrđenje ispunjenja zahtjeva iz točke 14. (Odjeljak 2.2) i 60. (Odjeljak 2.10) Okvira [Europske unije za državne potpore u obliku naknade za javne usluge (2011)]. Iako obveza pružanja javnih usluga koja je povjerena poljskoj pošti (Poczta Polska) ispunjava zahtjeve sadržane u Direktivi o pošti, to ne isključuje obvezu provođenja javnog savjetovanja ili primjene drugog primjerenog sredstva kako bi se u obzir uzeli interesi korisnika i pružatelja usluga kao dokaza točnog određivanja potrebe za univerzalnom uslugom.

Treći žalbeni razlog: povreda članka 106. stavka 2. Ugovora – pogrešno utvrđenje ispunjenja zahtjeva iz točke 52. (Odjeljak 2.9) Okvira [Europske unije za državne potpore u obliku naknade za javne usluge (2011)] i povreda članka 7. stavka 1., 3. i 5. Direktive 97/67/EZ. Opći sud je pogrešno zaključio da kompenzacijski fond ispunjava zahtjev nediskriminacije u vezi s jedinstvenim najvišim doprinosom u visini od 2 % prihoda pružatelja univerzalnih usluga ili zamjenjivih usluga; taj postotak obveznog uloga koji je trebao dati pružatelj vrijedio je jedinstveno za sve sudionike na tržištu, što je diskriminirajuće, jer se položaj pružatelja univerzalnih usluga i položaj pružatelja zamjenjivih usluga razlikuju. Štoviše, Opći sud je pogrešno zaključio da kompenzacijski fond ispunjava zahtjev proporcionalnosti.

Tijekom rasprave o okolnostima na kojima se temeljila promjena zakona uvjeti u vezi kompenzacijskog fonda bitno su se razlikovali od uvjeta konačno utvrđenih Zakonom o pošti, tako da se ne može smatrati da je uspostavljanje fondova bilo predmet raspravljanja.

Uvjetima za financiranje univerzalne usluge se ne zahtijeva ispitivanje jesu li nastali neto troškovi nerazmjerno opterećenje za pružatelja univerzalne usluge. Automatsko povezivanje financiranja usluge s pojavom računovodstvenih gubitaka kod univerzalnih usluga ne može se smatrati ispunjenjem zahtjevâ iz Direktive o pošti.

Četvrti žalbeni razlog: povreda članka 7. stavka 1. Direktive o pošti – budući da se smatra da se troškovi univerzalne usluge financiraju mnoštvom isključivih i posebnih prava dodijeljenih poljskoj pošti. U skladu s člankom 7. stavkom 1. Direktive o pošti države članice za uspostavljanje i pružanje poštanskih usluga više ne dodjeljuju niti održavaju na snazi posebna prava. Međutim, poljska pošta je, suprotno stajalištu Općeg suda, dobila posebna i isključiva prava koja očito ne spadaju u područje izuzeća predviđenih Direktivom o pošti.

____________