Language of document :

Преюдициално запитване от Krajský soud v Ostravě (Чешка република), постъпило на 9 юли 2019 г. — ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

(Дело C-520/19)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Krajský soud v Ostravě

Страни в главното производство

Жалбоподател: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

Ответник: Odvolací finanční ředitelství

Преюдициален въпрос

Изключва ли съществуването на изрична национална правна уредба относно [солидарната] отговорност за неплатен данък във верига от данъчни измами възможността органите на данъчната администрация да откажат на лицето, което е солидарно отговорно съгласно тази уредба, правото на приспадане на данък добавена стойност в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз по отношение на измамите с ДДС? Противоречи ли подобна практика в такава ситуация на член 17, параграф 1, член 20, член 52, параграф 1, член 52, параграф 6 и член 54 от Хартата на основните права на Европейския съюз?

____________